• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР и ОПНОИР, Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, Индикативен срок: 02-04.2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfСоциално-икономическа интеграция на уязвими групи

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

февруари-април 2017 г.              

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Максимален размер на БФП за проект:

 • За компонент 1: 500 000 лв.
 • За компонент 2: Неприложимо.

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният размер на помощта по двата компонента е 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Компонент 1

Общини и райони на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Компонент 2

Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

 • Неправителствени организации;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Читалища;
 • Работодатели;
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 • Обучителни организации и институции;
 • Общини;
 • Национално представителни организациите на работниците и служителите и на работодателите.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Направление „Подобряване достъпа до заетост”
 2. Направление „Подобряване достъпа до образование”
 3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
 4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления. Задължително e проектите да съдържат няколко дейности от направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и Регламент (ЕС) № 1304/2013 г. и ПМС 119/2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: ОПРЧР , Бизнес, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, дейности, групи, интеграция, уязвими