• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, Краен срок: 12.10.2016 г.

 ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:

pdfЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Mинистерство на икономиката

 СРОК:

12.10.2016 г., 19.00 ч.

 СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • Микро предприятия - 46 939 920 лева
 • Малки предприятия - 58 674 900 лева
 • Средни предприятия - 70 409 880 лева
 • Минимален размер на БФП за проект е 50 000 лева.
 • Максимален размер на БФП за проект до 1 500 000 лева

Процент на съфинансиране

По Елемент А „Инвестиции"

 1. Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2) за микро и малки предприятия - 70%

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2) за микро и малки предприятия - 45%

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2) за средни предприятия - 60%

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2) за средни предприятия - 35%

2. Интензитет на помощта при избран режим "De minimis"

Максимален интензитет на помощта за микро, малки и средни предприятия - 70%

3. Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014

Максимален интензитет на помощта за микро и малки предприятия - 65%

Максимален интензитет на помощта за средни предприятия - 55%

По Елемент Б „Услуги“

Интензитет на помощта за режим „de minimis”:

Максимален интензитет на помощта за микро, малки и средни преприятия - 90%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които  имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

4) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:

·         B „Добивна промишленост“,

·         C „Преработваща промишленост“,

·         D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,

Кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D, са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ.

·         E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,

·         F „Строителство“.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

 • микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 • малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 • По отношение на предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:

·         10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

·         10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

·         10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

·         10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

·         10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

·         10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

·         10.81. „Производство на захар”;

·         10.83. „Преработка на кафе и чай”;

·         10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

·         10.91. „Производство на готови храни за животни”;

·         11.02. „Производство на вина от грозде”;

·         11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

·         11.06. „Производство на малц”.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

1) Проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти.

Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта.

В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.

Енергийният одит следва да бъде подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице. Одитите се изпращат на АУЕР по електронен път на следния електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

3) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

4) Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България;

5) Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване.

6) Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

•          Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;

и

ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, допустими са само такива за собствено потребление.

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ.

Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
 • при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или
 • при условията и праговете за минимална помощ.

Елемент  Б „Услуги“

Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Дейностите по настоящия Елемент следва да се изпълняват при условията и праговете за минимална помощ.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.

3) Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

В случай че дейностите по Елемент А включват:

 • Извършване на СМР (i) на производствените сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит  и/или
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

ВАЖНО: При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи/СМР, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/доставчици/строители и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи/СМР.

Заложените разходи следва да съответстват на представените пазарни цени като е допустимо увеличение до 10 % от стойността на представената оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет.

Елемент Б „Услуги“

1) Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) – до 20 000 лв.;

2) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;

2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;

4) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

5) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Продължителността на изпълнение на проект - до 18 /осемнадесет/ месеца

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г.;
 • се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране;
 • включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.

Тагове: ОПИК , Оперативна Програма , Консултация , Проект, Инвестиция, Бизнес, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, Процедура , Европроект , инвестиции, енергийна, ефективност, МСП