• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, Индикативен срок: 22.08.-04.09.2016 г.

 

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

22.08-04.09.2016 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

До 100% от разходите.

Помощта за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие няма да надвишава 25% от общите публични разходи в рамките на стратегията за местно развитие.

Ще се прилагат и един или комбинация от два или три вида опростени разходи в съответствие с чл. 67, ал. 1, т. б), т. в) и т. г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Опростените разходи са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Местни инициативни групи, одобрени от УО.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Текущи разходи за управление на МИГ и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

  • Текущи разходи, свързани с управлението на МИГ при прилагането на стратегията, включващи оперативни разходи, разходи за персонала, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията, съгласно задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 1303/2013
  • Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: ПРСР , Финансиране, Еврофинансиране, 2016, Стратегия , Стратегическо Планиране , мярка, ВОМР, популяризиране