• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2, Индикативен срок: 06.-09.2016 г.

 

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Води“

ПРОЦЕДУРА:

pdfИзпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

второ тримесечие на 2016 г. – трето тримесечие на 2016                                

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: Въз основа на АРП на проектите

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Изпълнение на ВиК проекти до разработването на РПИП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Проектиране /изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки;
 • Проектиране /изграждане/реконструкция/рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел приоритетно осигуряване на екологосъобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите;
 • Проектиране /изграждане/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. ПСПВ, резервоари и помпени станции;
 • Проектиране /изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Оперативна Програма , Консултация , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, ОПОС , Процедура , дейности, водоснабдяване, канализация