• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Дейности по подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000, Индикативен срок: 2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

ПРОЦЕДУРА:

 

pdfДейности по подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2017 г. от МИГ чрез ВОМР подход  

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС: В зависимост от необходимите мерки, посочени в проектите и съгласно оценката на УО на ОПОС

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Структури на МОСВ и МЗХ;
 • ЮЛНЦ;
 • Общини;
 • Научни институти.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Подобрено природозащитно състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Поддържане и подобряване на състоянието на местообитания и видове;
 • Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Оперативна Програма , Консултация , Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, ОПОС , Процедура , Европроект , Покана , дейности, местообитания, натура, мерки, опазване