• Институт за управление на програми и проекти

Втора покана за представяне на предложения - 2015 г. Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

 

ПРОГРАМА:

pdfПрограма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020

ПОКАНА:

Втора покана за представяне на предложения - 2015 г.

Важно: Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за Приоритетни оси 4 и 5.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на регионалното развитие и публичната администрация (Румъния)

НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)

КРАЕН СРОК:

15 март 2016 г., 16:00 часа

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на програмата е 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро представляват приноса на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 42 758 613 евро представляват националния принос от държавните бюджети и партньорите по проекта. За Приоритетна ос 4 бюджетът е 17 767 279 евро (финансиране от ЕФРР – 15 102 186 евро; национално съфинансиране – 2 665 093 евро). За Приоритетна ос 5 бюджетът е 12 690 913 евро (финансиране от ЕФРР – 10 787 276 евро, национално съфинансиране – 1 903 637 евро).

ОПИСАНИЕ:

Цел на настоящата покана

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел създаване на устойчиви партньорства в трансграничната зона чрез финансиране на „меки“ проекти (като проучвания, стратегии, семинари, ноу-хау обмен) и „твърди“ проекти (проекти, включващи инвестиции с конкретно въздействие върху трансграничния регион или проекти, ползващи повече от половината от общия си допустим бюджет за закупуване на оборудване).

Териториален обхват на програмата

Допустими по програмата са 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Приоритетни оси, свързани с поканата

•           Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион

-           Специфична цел 4.1. Насърчаване на интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила;

•           Приоритетна ос 5: Ефективен регион

-           Специфична цел 5.1. Повишаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста ТГС.

Допустими дейности, продължителност на проекта, бюджет на проекта

Държавна помощ: за действията, отбелязани с * или с **, най-вероятноще бъдат предмет на разпоредбите за държавна помощ.

Моля, имайте предвид, че хората, които участват в обучения/курсове трябва да се посочат по собствено име, а не като служители, изпратени на обучение от компанията (обученията/курсовете трябва да са насочени към всички заинтересовани хора, а не само към служителите на определен работодател).

За действията отбелязани с * трябва да се спазят следните условия: Бенефициентите трябва да определят такси в съответствие с пазарните цени, за икономическите оператори, които установят тяхното седалище в обекти на бизнес инфраструктурата.

Дейностите трябва да бъдат изпълнявани в избираемата област по програмата. Въпреки това, в случай, че има проект, който ще се изпълнява извън избираемата зона, той трябва да докаже, че е в полза на територията на програмата. Общите разходи, направени извън избираемата зона (свързани с всяка дейност, или всяка категория разходи), се ограничават до 20% от общите допустими разходи в бюджета на проекта по линия на ЕФРР, независимо от местоположението на партньора.

Мек проект: проект, който не разполага с компонент на инфраструктура или който не предоставя повече от половината от общия му допустим бюджет за закупуване на оборудване

Твърд проект: проект, който има компонент на инфраструктура или който предоставя повече от половината от общия му допустим бюджет за закупуване на оборудване.

Предварителните проучвания или еквивалентните технически документи трябва да бъдат подготвени/актуализирани максимум 1 година преди датата на подаване на проекта.

За Приоритетна ос 4 – Квалифициран и приобщаващ регион

Специфична цел 4.1 Насърчаване на интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила

Индикативни дейности:

1. Предвиждане на дългосрочните възможности за заетост, създадени от двете страни на границата чрез структурни промени в пазара на труда и развитието на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучение през целия живот, за да се насърчат преходите в кариерата;

2. Разработване на съвместни стратегии, планове и проучвания, свързани с трансграничната мобилност и идентифициране на ключовите браншове, които могат да активират мобилността на работната сила;

3. Сътрудничество при предлагането на услуги за работодателите и установяване на партньорства с образователни институти, както и други услуги по заетостта с цел организиране на гъвкаво, превантивно и ефективно предоставяне на услуги;

4. Предоставяне на изчерпателна и официална информация за социалното осигуряване, трудовото законодателство и данъчните въпроси както в българските, така и румънските гранични райони, чрез редовни сесии за обучение и курсове относно съответните нормативните актове, с цел да се намалят съмненията на административните звена и работодателите относно начина на тълкуване и прилагане на специфични регламенти;

5. Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение в сектори, при които липсват специални умения или по взаимодопълващи се въпроси като устойчивото развитие;

6. Съвместно обучение и подкрепа, обмен на добри практики за по-добра интеграция на пазара на труда;

7. Повишаване на осведомеността относно възможностите за работа в цялата трансгранична област;

8. Предоставяне на специални езикови курсове за мобилни служители и хора, търсещи работа, които потенциално биха увеличили шансовете им да си намерят работа в избираемата зона;

9. Създаване/разработване на инфраструктура, пряко свързана с увеличаване на мобилността на работната сила

10. Разработване на съвместни стратегии и мерки за по-добро включване в пазара на труда на категориите хора в неравностойно положение;

11. Осигуряване на информация и консултации за пътуващите хора в трансграничния район и потенциалните работодатели чрез създаване и разработване на съвместни бази данни относно мобилността на работната сила;

12. Предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на търсещите работа от двете страни на границата, като се разширят предоставяните услуги за хората, сменящи работата си и се подпомогнат неактивните да се върнат на работа;

13. * Създаване и развитие на трансгранични бизнес инкубатори и виртуални инкубатори за насърчаване на заетостта на персонала и от двете страни на границата (фирми, базирани на местните активи и местните нужди от услуги като иновативен опознавателен туризъм, морски и воден туризъм и екотуристически продукти, намиращи се в регион на устойчив туризъм и биологично земеделие и производство на храни).

Продължителност на проекта

Продължителността не трябва да бъде повече от 24 месеца от датата на стартиране на изпълнението.

Бюджет на проекта

За "меки;" проекти: финансирането от Програмата за даден проект може да бъде между 100 000 евро и 750 000 евро.

За "твърди проекти“: финансирането от Програмата за даден проект може да между 200 000 евро и 1 500 000 евро.

ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% на публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

За Приоритетна ос 5 – Ефективен регион

Специфична цел 5.1. Повишаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста ТГС

Индикативни дейности

1. Анализ и хармонизиране на нормативната уредба;

2. Укрепване на местните/регионалните трансгранични мрежи;

3. Разработване на стратегии за изпълнение, развитие и трансфера на най-добри практики модели и решения (включително най-добри практики за предоставяне на публични услуги чрез електронно правителство, инструменти и методи, или добри практики за управлението на рисковете, свързани с изменението на климата), организационни модели и инструменти за вземане на решения и насърчаване на пилотни действия за по-добро участие на всички групи от гражданското общество в трансгранични и местни процеси на вземане на решения и политики;

4. Координиране на политиките и инвестициите в трансграничния регион  - разработване на общи подходи към общи проблеми - в области като социалната политика, образованието, здравеопазването, заетостта, транспорта, околната среда и митниците, енергийната ефективност, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него;

5. Разработване на модели за институционално сътрудничество и пространствена организация на и между различните териториални типове;

6. Обучение на персонала на публичните органи за повишаване на капацитета (напр. с оглед на достъпа при изпълнението на проектите на ЕС, законодателството и управлението на публичните инвестиции в контекста ТГС, в областта на енергийната ефективност, устойчивия транспорт и подобряването на трансграничния автомобилен трафик, енергията от възобновяеми източници, адаптирането към изменението на климата);

7. Разработване на трансгранични модели за проектиране, тестване, надграждане, сравнение и оценката на иновации (инструменти, процеси, организации и интерфейси) в областта на услугите от общ интерес, социални услуги и публичната администрация;

8. Повишаване на квалификацията в областта на разработване и прилагане на политиката ТГС;

9. Повишаване на осведомеността по отношение на трансграничните възможности (заетост, здравеопазване, образование и т.н.);

10. Подкрепа за модернизацията на обществените услуги в области като митниците, социалните политики, образованието, здравеопазването и трудовата заетост (включително закупуване на оборудване и развитие на инфраструктурата);

11. Разработване на общи структури, системи и инструменти, които гарантират приемствеността и позволяват постепенно да се активизира степента на развитие на трансграничното сътрудничество в областта на програмата;

12. Насърчаване на действията за намаляване на административната тежест за гражданите в трансграничен контекст.

Продължителност на проекта

Продължителността не трябва да бъде повече от 24 месеца от датата на стартиране на изпълнението.

Бюджет на проекта

За "меки;" проекти: финансирането от Програмата за даден проект може да бъде между 100 000 евро и 750 000 евро.

За "твърди проекти“: финансирането от Програмата за даден проект може да между 200 000 евро и 1 500 000 евро.

ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% на публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА

Критерии за допустимост

Допустими кандидати

1) Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат румънски или български органи/организации с нестопанска цел, законно учредени в съответствие с националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират;
 • да бъдат неправителствени организации (асоциации или фондации), оператори от публичния сектор, органи, регулирани от публичното право, местни/регионални/национални власти, които отговарят на един от следните критерии:

-          имат седалище в допустимия трансграничен регион или:

-          са организации, чиито седалища не се намират в избираемата област, но са установени в Румъния или България и имат местни/регионални клонове с правен статут (юридическо лице), установен в избираемата зона;

-          са румънски или български национални публични органи, чиято компетентност, установена с нормативни актове, се простира до избираемата област на програмата;

-          кандидатите, разположени в Румъния и България, чиито седалища не се намират в избираемата зона и не могат законно да открият локален/регионален клон със статут на юридическо лице в избираемата зона, могат да участват в проекти, при условие че бюджетът им е ограничен до 20% от общия бюджет на проекта;

 • да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, заедно със своите партньори, а не да действат в качеството на посредник;
 • да определят за всеки проект водещ бенефициент от партньорите по проекта;

Необходимо е да има поне един партньор от другата страна на границата, който да отговаря на същите критерии за допустимост. Кандидатите без никакви партньори от другата страна на границата, няма да бъдат допускани (изключение правят само еднолични бенефициенти, в съответствие с чл. 12 от Регламент 1299/2013);

Максималният брой на бенефициентите по проекта ще бъде пет (5), включително водещия бенефициент!

 • да разполагат със стабилни и достатъчни финансови източници и да могат да гарантират непрекъснатост на работата на организацията по време на изпълнението на проекта и, ако е необходимо, да участват във финансирането му;
 • способни са да управляват своя дял от дейностите по проекта, за които се иска безвъзмездната финансова помощ;
 • да бъдат орган/институция, който има право да предприеме действия в областта/областите, обхваната от проекта;
 • не са се възползвали от финансова подкрепа от обществени фондове за същия проект по отношение на целите, дейностите и резултатите (за инфраструктурни проекти, тази разпоредба се отнася до една и съща инфраструктура/сегмент на инфраструктурата) в последните 5 години преди крайния срок за подаване на заявленията по настоящата покана;
 • за инвестиционните проекти, кандидатите трябва да докажат, че притежават право, съгласно закона, на недвижима собственост, върху земята и/или сградата, като предоставят следните документи:
 1. Кандидатът е собственик на земята и/или сградата:

1. За държавни органи:

- правен акт (напр. правителствено решение, закон, правителствена наредба, решение на местния общински съвет, решение на Министерския съвет, наредби и т.н.), с който декларира публично собствеността си върху терена и/или сградата;

- документи, свързани с регистрацията в съответните публични регистри на собствеността на кандидата върху терена и/или сградата.

- Акт за собственост върху терена и/или сградата;

- Документи, свързани с вписването на терена и/или сградата в съответните публични регистри.

 1. Кандидатът е получил терена и/или сградата на концесия или притежава всяко друго право, по силата на закона за недвижими имоти:

- Правен акт (напр. правителствено решение, закон, правителствена наредба, решение на местния общински съвет, договори и т.н.), доказващи концесията или правото върху недвижимия имот;

Кандидатът трябва да докаже, че срокът на концесията или правото на собственост върху земята е в съответствие с разпоредбите на член 71, параграф 1 от Регламент 1303/2013 и че собственикът е дал писменото си съгласие за осъществяване на  инвестицията.

- Декларация от собственика на земята и/или сградата, че тази земя и/или сградата е:

 • необременена със задължения;
 • не е обект на съдебен спор;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

- Документи, свързани с вписването на терена и/или сградата в съответните публичните регистри.

- Правен акт, доказващ концесията или правото на собственост върху недвижимия имот; кандидатът трябва да се докаже, че срокът на концесията на терена и/или сградата е в съответствие с разпоредбите на член 71, параграф 1 от Регламент 1303/2013 и че собственикът на терена и/или сградата е дал писменото си съгласие за осъществяване на инвестицията.

- Декларация от собственика на земята и/или сградата, че тази земя и/или сграда е:

 • необременена със задължения;
 • не е обект на съдебен спор;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

- Документи, свързани с вписването на терена и/или сградата в съответните публичните регистри.

Земята и/или сградата, които са предмет на заявлението за финансова помощ, трябва да:

- Да са освободени от всякакви тежести;

- Да не са обект на съдебен спор;

- Да не са обект на съдебен иск в съответствие с приложимото национално законодателство.

Партньорствата, които не включват силна ангажираност и принос (при спазване най-малкото на съвместно разработване и изпълнение и съвместен екип или финансиране) от страна на всички партньори следва да бъдат отхвърлени!

Политически партии не са допустими по настоящата покана!

Ориентировъчни примери за потенциални кандидати по всички приоритетни оси:

 • Окръжни съвети/Областни администрации;
 • Градове/Общини;
 • Асоциации на местни публични органи;
 • Търговски камари/Асоциации на МСП;
 • Образователни институции (училища, университети и т.н.);
 • Министерства и техните местни/регионални отдели/органи;
 • Неправителствени организации, действащи в областите, финансирани от програмата;
 • Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС).

Критерии за изключване

Всички кандидати (Водещия бенефициент и партньорите по проекта) трябва да докажат своите професионални и финансови възможности, като не попадат в някой от случаите, представени по-долу.

Потенциалните кандидати няма да бъдат допуснати до участие в процедурата, ако:

(а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; дейността им е под разпореждане на съда; сключили са споразумение с кредитори; преустановили са дейността си; обект са на производство, свързано с подобни въпроси или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или в регламентите на ЕС;

(б) законният им представител е бил осъждан за престъпление по служба с влязла в сила присъда (т.е. без право на обжалване);

(в) законният им представител е извършил сериозно нарушение, доказано по някакъв начин;

(г) не са изпълнили задълженията си, свързани с плащането на дългове към централния или местния бюджет;

(д) законният им представител е бил обект на съдебно решение, което има силата на присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща Общностите или националните финансови интереси;

(е) обвинени са в сериозно нарушение на договор поради неизпълнение на договорни задължения във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка или друга процедура за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от Общността или от националния бюджет;

(ж) кандидатът е в конфликт на интереси (конфликт на интереси - обстоятелства, които могат да повлияят на процеса на оценка или изпълнение). Такива обстоятелства могат да са резултат от икономически интереси, политически или национални предпочитания или семейни връзки;

(з) виновни са за предоставяне на невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Съвместния секретариат на Управляващия орган като условие за участие в поканата за представяне на предложения, или не предоставят тази информация;

(и) направили са опит за получаване на поверителна информация или опит за оказване на влияние върху органите за оценка по време на процеса на оценка на сегашни или предишни покани за предложения.

В случаите, посочени в букви (а), (в), (г), (е), (з) и (и), изключването се прилага за период от две години от момента на установяване на нарушението. В случаите, посочени в точки (б) и (д), изключването се прилага за период от четири години, считано от датата на обявяване на съдебното решение.

В подписаната "Декларация за допустимост", включена във формуляра за кандидатстване кандидатите трябва да декларират, че не попадат в нито една от горните категории – от (а) до (и).

Кандидатите трябва да посочат техния финансов и административен капацитет за управление на техния дял от проекта, а именно:

-          в състояние са да гарантират собственото си участие и финансиране за недопустими разходи по проекта; те трябва да са в състояние да осигурят временна наличност на средства, докато тези средства не бъдат възстановени от програмата. Собственият принос представлява дела на общите допустими разходи, които ще бъдат осигурени от бенефициентите по проекта.

Всички недопустими разходи и допълнителни разходи, които могат да възникнат през периода на изпълнение на проекта ще бъдат за сметка на кандидатите.

Всички кандидати трябва да приложат към заявлението Декларация за ангажираност по отношение на покриването на разходите, свързани с проекта.

Според Декларацията за ангажираност, кандидатите трябва:

- да осигурят собствен принос към допустимите разходи и временна наличност на средства, необходими за изпълнение на проекта, преди и по време на вноските за възстановяване на средствата от програмата;

- да осигурят покриване на всички недопустими разходи, съответстващи на техните дейности, извършени по време на изпълнението на проекта;

- да гарантират, че представителите в екипа за управление на проекта са на разположение през целия период на изпълнение на проекта;

- да гарантират достъпността на всички други ресурси, които ще бъдат използвани за изпълнение на проекта, както са описани в рамките на Формуляра за кандидатстване.

Управляващият орган или Съвместният секретариат могат да поискат по всяко време допълнителни писмени доказателства и аргументи по отношение на финансовия капацитет.

Критерий за сътрудничество

Проектите трябва да имат пряко ТГС въздействие, т.е. наличие на минимално съвместно развитие и съвместно изпълнение, както и едно от двете: съвместно финансиране или съвместен екип.

 • Съвместно разработване - означава, че проектът трябва да бъде разработен съвместно от партньори от двете страни на границата. Проектните предложения трябва ясно да интегрират идеите, приоритетите и действията на заинтересованите страни от двете страни на границата. Водещият бенефициент е координатор на процеса, но трябва да се включат и други партньори от самото начало на развитие на процеса;
 • Съвместно изпълнение - означава, че дейностите трябва да се извършват и съгласуват между партньорите от двете страни на границата. Не е достатъчно дейностите да протичат паралелно. Трябва да има ясно обосновани връзки между това, което се случва от двете страни на границата, както и редовен контакт между двете страни. Водещият бенефициент е отговорен за правилното координиране на дейностите, спазване на сроковете и постигане на високи нива на качеството;
 • Съвместно управление - означава, че проектът не трябва да дублира функции от двете страни на границата. Независимо от това къде се намира лицето, трябва да има един съвместен проектен мениджър, един съвместен финансов мениджър и т.н. (големите проекти изискват повече персонал). Тези служители ще отговарят за дейностите по проекта и от двете страни на границата. Водещият бенефициент обикновено е работодател на ключовия персонал по проекта;
 • Съвместно финансиране - означава, че ще има само един договор за всеки проект и следователно трябва да има един съвместен бюджет на проекта. Бюджетът трябва да се раздели между партньорите според извършваните дейности. Проект с 0 евро или много малко финансиране от едната страна на границата няма да се приема като съвместно финансиране. Използва се само една банкова сметка за средствата от ЕФРР (държан от водещия бенефициент) и за плащания, представляващи подкрепа на Европейския съюз. Водещият бенефициент е отговорен за управлението и разпределението на тези средства и за отчитането на тяхното използване. Съвпадение на финансиране трябва да има и от двете страни на границата и да се илюстрира ангажимента на всеки партньор по съвместния проект.

Да се отбележи, че съгласно член 12 от Регламент 1299/2013, дейностите, избрани в рамките на трансграничното сътрудничество трябва да включват бенефициенти от най-малко две участващи държави, поне една от които трябва да бъде държава-членка на ЕС. Операцията може да се изпълнява в една-единствена държава, при условие че трансграничните или транснационалните въздействия и ползи са доказани.

Приложимо законодателство

Проектите трябва да са в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство (включително относно равните възможности, защита на околната среда и обществените поръчки). Проектът трябва да спазва разпоредбите на Европейското законодателство за информиране и публичност. Проектът трябва да включва дейности за информация и публичност, съгласно регламентите на Европейската Комисия и при спазване на Наръчника за визуална идентичност на Програмата (публикуван на www.cbcromaniabulgaria.com).

Допустимост на разходите

Списъкът с допустимите разходи по програмата се съдържа в приложенията към настоящата покана. Бенефициентите трябва да отговарят на следните условия относно допустимостта на разходите по време на подготовката и изпълнението на проекта:

• да отговарят на принципите за добро финансово управление, по-специално по отношение на вложените средства и ефективността на разходите;

• да не превишават тавана, определен в настоящите Насоки. Цените посочени в приложението, не включват ДДС, така че в случай, че дадена организация не възстановява ДДС, то може да се добави в цените в бюджета за проекта;

• да са в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ, договорите за съфинансиране/националното и европейското законодателство;

• да се поемат от партньора и не биха възникнали без проекта;

• да се заплащат от получателя най-късно 2 месеца след периода на изпълнение на проекта, но не по-късно от 31.12.2023 г.;

• да бъдат действително извършени. Разходите се считат за извършени, когато сумата е дебитирана от банковата сметка на партньорска институция. Датата, на която е издадена фактурата, записана и въведена в счетоводната система, не се счита за дата на плащане;

• да се записват в сметките и данъчните документи на бенефициентите, да са достъпни за идентифициране и проверка и са подкрепени от допълнителни документи;

• да се проверяват и заверяват като допустими от контрольорите от първо ниво;

• да не са били предмет на финансиране от други публични средства.

Разходите за подготовка са допустими, ако са направени между 01.01.2014 г. и подаването на формуляра за кандидатстване, както е предвидено в Насоките за кандидатстване.

Разходите за подготовка включват: пътни и квартирни разходи, свързани с провеждане на заседанията на бенефициентите по проекти, външна експертиза и услуги, проучване или еквивалентна техническа документ, анализ на разходи и ползи, проучвания и разходи за документация, необходима за получаване на необходимите разрешения и лицензи, документацията, свързана с плана за градоустройство, оценки на въздействието, проучвания/оценки на местоположението, включително и тяхната техническа проверка и трябва да се възстановяват като реални разходи (ще бъдат необходими доказателствени документи).

Допустимите разходи за подготовка се ограничават до 10% от преките разходи (пътни разходи и разходи за настаняване, външна експертиза и услуги, оборудване, инфраструктура и строителство).

Разходи за изпълнение, са допустими от първия ден след одобрението на проекта от Комитета за наблюдение.

Програмата решава да използва опростени разходи - фиксирана ставка за режийни разходи (офис и административни разходи) и да предостави на бенефициентите възможността да изберат за използване единна ставка за разходите за персонал.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Всеки формуляр за кандидатстване трябва да бъде опакован (заедно с приложенията към него) по начина, по който страниците не могат да бъдат взети от целия набор (например във файл, не е необходимо да се използват специални техники). Следващите информационни подробности от първата страница на формуляра за кандидатстване трябва да се виждат на опаковката: <Наименование на проекта>, <Наименование на водещия бенефициент>, <Приоритетна ос>, <Специфична цел> и <Цел на проекта: мек/твърд>. Рамката на заглавната страница трябва да се спазва (да не се премахне частта, която се попълва от Съвместния секретариат). За тази цел, се препоръчва първата страница (титулна страница) от Формуляра за кандидатстване да бъде залепена на пакета/плика. В противен случай, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълна сканирана версия на Формуляра за кандидатстване и приложенията към него трябва също така да бъдат включени в CD/DVD (следва да се предоставят преводи на английски език, ако документите са издадени на друг език освен английски). Електронната версия на CD/DVD-то ще включва версия на Word и сканирана версия на Формуляра за кандидатстване. Електронният формат трябва да съдържа точно същото предложение като версията за хартия, ако има различия, оригиналната версия на хартия е с приоритет. Всеки компонент на заявлението трябва да бъде представен в отделен и уникален електронен файл (един файл за формуляр за кандидатстване и един файл за всяко едно от приложенията). Заявленията трябва да бъдат получени в запечатан плик/кутия с препоръчана поща, куриер или с доставка на ръка (с дата и подпис се издава разписка ще се дава на освободителя) посочения адрес:

Postal address, Address for hand delivery or by courier service

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi / CBC Regional Office Calarasi

Calarasi, Chiciu area, part of the main building representing the Passengers and Goods Transport  Public Service headquarter at PCTF Calarasi(Romania) – Silistra (Bulgaria), Calarasi county,Tel. +40 242 313 091

Fax +40 242 313 092

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявления, изпратени по друг начин (например по факс или по електронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат взети под внимание.

Приложенията (формуляр за кандидатстване и приложения), се представят в 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие, запечатани, във формат А4 (с изключение на рисунки, които могат да имат по-големи формати).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Пълния текст на насоките може да бъде намерен на следния интернет адрес:  http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=prima-pagina.

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.