• Институт за управление на програми и проекти

INTERREG V-A Гърция-България, Втора покана за представяне на предложения, Краен срок: 22.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

 ПОКАНА:

pdfВтора покана за представяне на предложения - 2016 г.

Важно: Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за Приоритетни оси 2 и 4.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на развитието и конкурентоспособността (Гърция)

НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)

КРАЕН СРОК:

22 април 2016 г., 16:30 часа

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на програмата е 129 695 572 евро, от които 110 241 234 евро представляват приноса на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 19 454 338 евро представляват националния принос от държавните бюджети и партньорите по проекта. За Приоритетна ос 2 бюджетът е 19 500 000 евро (финансиране от ЕФРР – 16 575 000 евро; национално съфинансиране – 2 925 000 евро). За Приоритетна ос 4 бюджетът е 15 700 000 евро (финансиране от ЕФРР – 13 345 000 евро, национално съфинансиране – 2 355 000 евро).

ОПИСАНИЕ:

Цел на програмата

Програмата възнамерява да насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на трансграничната област, като същевременно намали икономическите и социални териториални различия, които са възникнали в префектури и области, чието развитие изостава, и да ускори тяхното икономическо и социално преструктуриране.

Териториален обхват на програмата

Допустими по програмата са 7 префектури от Гърция (Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес) и 4 области от България (Хасково, Смолян, Кърджали, Благоевград).

Приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели свързани с поканата

•           Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион

Инвестиционен приоритет (6c): Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство

-          Специфична цел 4. Валоризация на културното и природното наследство в трансграничния регион;

Инвестиционен приоритет (6d): Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и екологосъобразни инфраструктури

-          Специфична цел 5. Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие;

Инвестиционен приоритет (6f): Насърчаване на иновативни технологии за подобряване на защитата на околната среда и ефективното използване на ресурсите в областта на отпадъците, водния сектор, защита на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха

-          Специфична цел 6. Подобряване на управлението на водите

•           Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване

Инвестиционен приоритет (9а): Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобрен достъп до социални, културни и развлекателни услуги и прехода от институционални към услуги, базирани в общността

-          Специфична цел 8. Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и лишени общности) в трансграничния регион;

Инвестиционен приоритет (9c): Осигуряване на подкрепа за социалните предприятия

-          Специфична цел 9. Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион.

Допустими дейности

Примерни допустими дейности по двете приоритетни оси:

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: УСТОЙЧИВ И ПРИСПОСОБИМ КЪМ КЛИМАТА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН

За Специфична цел 4.

Валоризация на културното и природното наследство в трансграничния регион

 • Действия по изграждане на капацитета;
 • Рехабилитация/защита на културните ресурси с трансгранично значение;
 • Действия, които допринасят за по-добро тълкуване на природното и културното наследство;
 • Културни инициативи в целия трансграничен регион.

За Специфична цел 5.

Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие

 • Развитие на трансгранични рамки и платформи за оперативна съвместимост на съществуващите бази данни и интегриране на управленски подходи;
 • Разработване на съвместни стратегии и процедури (и пилотни приложения на такива) за устойчиво управление на ресурсите, за развитие на зелената инфраструктура, за опазване на биологичното разнообразие, за управление на ландшафта и за създаване на зелени коридори;
 • Развитие (и пилотно приложение) на модели за съвместно водене на преговори, медиация, участие и за разрешаване на конфликти в контекста на използването на земите;
 • Управление с оглед опазване на биологичното разнообразие;
 • Модели за оценяване и управление на риска и стратегии за трансгранични защитени територии.

За Специфична цел 6.

Подобряване на управлението на водите

 • Създаване на подходящи трансгранични рамки;
 • Трансгранични партньорства в сферата на екоиновациите;
 • Пилотни приложения или промоция/интегриране на съществуващите иновативни методи/технологии;
 • Насърчаване на кампании за „зелено поведение“ в областта на управлението на водите.

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН С ВИСОКА СТЕПЕН НА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

За Специфична цел 8. Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и лишени общности) в трансграничния регион
 • Центрове за подкрепа по отношение на здравни въпроси;
 • Насърчаване на сътрудничеството между здравните власти;
 • Подкрепа за обновяване и оборудване на съществуващи и нови практики за първична медицинска помощ;
 • Подкрепа за трансгранични технологично-ориентирани методи за здравна помощ.
За Специфична цел 9. Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион
 • Подкрепа за създаване и подпомагане на развитието на социалните предприятия;
 • Подкрепа за социалния франчайзинг;
 • Дейности, съобразени с плановете за действие за социална икономика, приети от двете страни.

Институции, разположени в региони извън зоната на програмата, но на територията на двете участващи страни по програмата (България и Гърция), могат да бъдат бенефициенти по програмата. Техният бюджет не може да надвишава 20% от подкрепата на ЕФРР по проекта и предложените от тях дейности трябва да бъдат изпълнявани в зоната на програмата.

Прагът на бюджета за един проект по приоритетните оси е следният:

Приоритетна ос Инвестиционен приоритет Минимален бюджет (евро)

Максимален бюджет (евро)

2 6c 250 000 1 500 000
6d 1 500 000
6f 900 000
4 9a 1 500 000
9c 650 000

Проектите трябва да бъдат сключени в срок от максимум две години (2) след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустимост на разходите

Крайната дата на периода на допустимост на разходите трябва да бъде крайната дата на действащия договор за безвъзмездна финансова помощ. Крайната дата на допустимост на разходите не може бъде след 31 декември 2023 г.

Списъкът с допустимите разходи по програмата се съдържа в приложенията към настоящата покана.

Допустими партньорства

Проектните предложения трябва да включват поне един бенефициент от всяка страна, участваща в програмата INTERREG VA Гърция - България 2014-2020 г.

Бенефициентите трябва да си сътрудничат в разработването и изпълнението на дейностите по проекта. В допълнение, те трябва да си сътрудничат в осигуряването на персонал или финансирането на дейностите, или и двете. Общият брой на бенефициентите не трябва да надвишава 10 (десет), включително Водещият бенефициент.

Бенефициенти

Настоящата покана за представяне на предложения е адресирана до следните категории бенефициенти:

1. Национални, регионални или местни публични органи, законово установени в съответствие с националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират;

2. Органи, регулирани от публичното право, или в съответствие с националните законодателства, които имат статут на юридическо лице, различно от юридическите лица, определени съгласно т.1., установени за специфичната цел да задоволяват нуждите от обществен интерес (не е нужно да имат промишлен или търговски характер), и които отговарят на поне едно от следните условия:

- да се финансират в по-голямата си част от националните, регионалните или местните органи или други органи, регулирани от публичното право, или

- да попадат под управлението на тези органи, или

- имат административен, управителен или надзорен съвет, където повече от половината от неговите членове се назначават от националните, регионалните или местните власти, или от други органи, регулирани от публичното право;

3. Частни организации: организации с нестопанска цел, основани съгласно частното право, са допустими при следните условия:

- Не са основани с цел получаване на печалба;

- Не разпределят печалба на заинтересованите страни, в съответствие с тяхната конституционна рамка;

- Имат седалище в допустимия трансграничен регион или чиито седалища не се намират в избираема област по програмата, но се намират в Гърция или България и имат местни/регионални клонове, които са самостоятелно юридическо лице, учредено в избираемата зона;

- Осъществяват дейност в продължение на най-малко една година преди старта на конкретната покана за предложения.

Това правило се прилага и за клоновете на частните организации.

Всеки кандидат може да участва като водещ бенефициент или като бенефициент в не повече от едно проектно предложение за инвестиционен приоритет.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: УСТОЙЧИВ И ПРИСПОСОБИМ КЪМ КЛИМАТА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН
Специфична цел Допустими бенефициенти
За Специфична цел 4. Валоризация на културното и природното наследство в трансграничния регион
 • Национални, регионални и местни власти и техните институции, занимаващи се с планиране на регионалното развитие;
 • Органи, отговарящи за управлението на защитените територии;
 • НПО, нестопански организации, социални предприятия и други сдружения на гражданското общество, които се занимават с природни ресурси и културни въпроси;
 • Институции, специализирани в научните изследвания, образованието, обучението и изграждането на капацитет.
За Специфична цел 5. Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие
 • Национални, регионални и местни власти и техните служби, които отговарят за защитата на околната среда, опазването на биологичното разнообразие, земеделието, горското стопанство, и пространственото планиране;
 • Органи, отговарящи за управлението на защитените територии;
 • НПО, работещи в сферата на екологията, нестопански организации, социалните предприятия, трансгранични мрежи и други сдружения на гражданското общество, които се занимават с биологично разнообразие, опазването на природата, земеделието, горското стопанство, и пространственото планиране;
 • Университети и изследователски институти, занимаващи се с биологичното разнообразие, опазването на природата, земеделието, горското стопанство и пространственото планиране.

За Специфична цел 6. Подобряване на управлението на водите

 • Национални, регионални и местни власти и техните служби, които отговарят за теми, свързани с управлението на водите и почвите;
 • Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси, свързани с управлението на водите и почвите;
 • Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други специалисти, както и социалните предприятия в области, свързани с управлението на водите;
 • Свързани НПО.
Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
Специфична цел Допустими бенефициенти
За Специфична цел 8. Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и лишени общности) в трансграничния регион
 • Доставчици на първична здравна помощ (само на заинтересованите страни от публичния сектор), общини, социални предприятия, ангажирани в предоставянето на здравни грижи;
 • Болници;
 • Медицински факултети на университетите;
 • Свързани НПО.
За Специфична цел 9. Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион
 • Организации в областта на социалната икономика (кооперации/социални предприятия, взаимоспомагателните дружества, сдружения, фондации);
 • НПО, Организации с нестопанска цел;
 • Колективни институции и държавни органи, работещи в областта на социалната икономика.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Проектното предложение трябва да бъде подадено до Съвместния секретариат на програмата на хартиен носител по пощата, или чрез куриер, или чрез доставка на ръка на следния адрес:

Joint Secretariat

INTERREG V-A “GREECE – BULGARIA 2014-2020”

Balkan Center, Building D, Elevator 2, 3rd floor

10th Km Thessaloniki - Thermi Road

570 01, Thessaloniki, Greece

На CD/DVD-ROM трябва да се представят електронни версии на:

1. Формуляра за кандидатстване;

2. Приложение 1: „Предмет на проекта и устойчивост“, в word или PDF формат;

3. Обосновка на бюджета, препоръчително във формат Excel.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Пълният текст на насоките, както и приложенията към тях, може да бъде намерен на следния интернет адрес:

http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=191:2nd-call-is-now-open-&catid=4:programming-period-2014-2020&Itemid=30

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Тагове: Инвестиция, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, ТГС