• Институт за управление на програми и проекти

ОПНОИР, Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, Краен срок: 29.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката

КРАЕН СРОК:

Крайните срокове за представяне на предложенията са:

 • Първи срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г. - подписани с КЕП чрез ИСУН
 • Втори срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г. - подписани с КЕП чрез ИСУН

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:

• общини (или райони на общини);

• училища, съгласно Закона за народната просвета;

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Партньорството е задължително условие за кандидатстване.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните партньори:

• общини (или райони на общини);

• училища, съгласно Закона за народната просвета;

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност .

По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Минимален срок за изпълнение на проекта: 12 месеца

Максимален срок за изпълнение на проекта: 36 месеца

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

ОПИСАНИЕ:

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
 • засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
 • повишаване на качеството на образованието в  училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
 • допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
 • взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
 • създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
 • включване на родителите в образователния процес;
 • преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
 2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
 3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
 4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);
 5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;
 6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
 7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
 8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
 9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование;
 10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;
 12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
 13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
 1. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Дейност 7 може да бъде изпълнявана само в рамките на центровете за кариерно ориентиране в училищното образование, създадени по проект № BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• ученици от етническите малцинства;

• ученици, търсещи или получили международна закрила;

• младежи;

• родители.

ВАЖНО: Най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество. Участници може да бъдат и ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на процедурата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: 2016, ОПНОИР , общини, групи, сътрудничество, интеграция, уязвими, училища, наука, образование