• Институт за управление на програми и проекти

Професионално Обучение - Институт за управление на програми и проекти

Когато ученикът е готов, учителят се появява

Ние Ви предлагаме: 

ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИИ: Нашите експерти по разработване и управление на проекти, изготвяне на стратетии и анализи, строителен надзор и системи за управление с готовност и желание споделят своя опит с Вас - нешите клиенти. Ние изповядваме философията, че десетки свещи могат да се запалят от една, без да съкратят живота й - ЗНАНИЕТО не намалява, ако се споделя!

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ по 56 специалности по утвърдени от НАПОО учебен план и програма. За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения. Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение. Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия.

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: "Общуване на роден език", "Общуване на чужд език", "Дигитална компетентност", "Умения за учене", "Обществена и гражданска компетентност" и "Инициативност и предприемачество". Работи се в малки групи от 10 - 15 човека по специално разработени програми от екипа на ЦПО. Успешно преминалите обучение получават СЕРТИФИКАТ.

Ако не виждате Вашата тема в учебните ни програми, направете запитване и ние ще я разработим специално за Вас!

ЛОГИСТИКА НА ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ: Съобразявайки се с Вашето желание за място на провеждане на заявеното обучение, ние организираме транспорт и настаняване в хотел, ако обучението е извън Вашето населено място.

Оставете организацията на нас, Вие само се явете в определения ден и час!

 

 

Обучения чрез ваучери през 2017 г.

МТСП в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“ с конкретен бенефициент Агенция по заетостта.

С процедурата се цели да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование.
След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Изпълнението на проекта на АЗ ще премине през следните етапи:

1. Набиране на заявления от лица, наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ в Бюрата по труда;

2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;

3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Заетите лица следва да съфинансират 15 % от стойността на обучението, а останалите 85% ще бъдат поети от ЕС.


4. Предоставяне на обучение срещу ваучери.


Няма да се продкрепят провеждане на дистанционни обучения.

Няма да се подкрепят и обучения за придобиване на професионална квалификация по професионално направление с код 62 с изключение на код 622 "Градинарство (паркове и градини)" от Списъка на професиите за професионално образование.

Ако заетото лице работи в сектора на селското и горското стопанство: обучения по ОП РЧР са допустими, ако те са обучения в сфери, различни от селско, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
- т.е. за тези лица не са допустими обучения по ОПРЧР по кодове: 62 Селско, горско и рибно стопанство (без 622 Градинарство - паркове и градини и без код 624 Рибно стопанство); 541 Хранителни технологии
Ако заетото лице работи в други сфери (извън селското и горското стопанство) – обучения във всички сфери са допустими по ОПРЧР.

Дейностите по проекта следва да приключат до 31.12.2019 г.