• Институт за управление на програми и проекти

общини - Институт за управление на програми и проекти

Общините и ОПРР през 2017 г.

Публикуван е проект на Индикативната годишна работна програма за една от основните финансиращи общини оперативни програми - ОП “Региони в растеж” 2014-2020.

Това, което привлича вниманието и за което ще се финансират проекти безвъзмездно е:
1. Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца с индикативен срок за обявяване: Януари 2017 г. - Април 2017 г.

Кандидати: - Конкретните бенефициенти ще бъдат определени в Насоките за кандидатстване в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

Видове разходи допустими за финансиране:
− разходи за СМР
− разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания и технически
паспорти на съществуващи сгради
− разходи за проектиране и авторски надзор
− разходи за строителен надзор и оценка на съответствието
− разходи за въвеждане в експлоатация
− разходи за организация и управление
− разходи за публичност и визуализация
Максимален % на съ-финансиране от ЕС: 100%

2. Развитие на туристически атракции с индикативен срок за обявяване: Май 2017 г.

Конкретни кандидати.

Ще се финансират дейности за:

- Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни
такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.
- Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане
развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители)
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите,
необходима за посещението им
- Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции
- Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
и организиране на експедиентски пътувания
- Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността
относно културното наследство и неговото опазване и съхранение

Видове разходи допустими за финансиране:

 • разходи за СМР
 • разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания и технически
  паспорти на съществуващи сгради
 • разходи за проектиране и авторски надзор 
 • разходи за строителен надзор и оценка на съответствието 
 • разходи за въвеждане в експлоатация
 • разходи за оборудване и обзавеждане
 • разходи за обучения, рекламни и маркетингови дейности, участие в събития, информиране на обществеността и др.
 • разходи за организация и управление
 • разходи за публичност и визуализация

Максимален % на съ-финансиране от ЕС: Общият размер на БФП (100%) на проекта ще бъде определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г.


3. Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания с индикативен срок за обявяване: Юни 2017 г. - Септември 2017 г.

Кандидати: - Конкретните бенефициенти ще бъдат определени в Насоките за кандидатстване в съответствие с Плана за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Национална- та стратегия за дългосрочна грижа

Видове разходи допустими за финансиране:
− разходи за СМР
− разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания и технически
паспорти на съществуващи сгради
− разходи за проектиране и авторски надзор
− разходи за строителен надзор и оценка на съответствието
− разходи за въвеждане в експлоатация
− разходи за организация и управление
− разходи за публичност и визуализация
Максимален % на съ-финансиране от ЕС: 100%

4. “Енергийна ефективност в периферните райони-2” с индикативен срок за обявяване: Декември 2017 г. - Март 2018 г.

Кандидати: 28 общини на малки градове от 4-то ниво на националната полицентрична система, съгласно НКПР

Ще се финансират дейности за:
− Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради;
− Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на административни сгради на държавната и общинската администрация и публични сгради на общинската образователна, културна и социална инфраструктура.

Видове разходи допустими за финансиране:
− разходи за СМР
− разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания и технически
паспорти на съществуващи сгради
− разходи за проектиране и авторски надзор
− разходи за строителен надзор и оценка на съответствието
− разходи за въвеждане в експлоатация
− разходи за организация и управление
− разходи за публичност и визуализация
Максимален % на съ-финансиране от ЕС: 100%

ОПНОИР, Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, Краен срок: 29.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката

КРАЕН СРОК:

Крайните срокове за представяне на предложенията са:

 • Първи срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г. - подписани с КЕП чрез ИСУН
 • Втори срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г. - подписани с КЕП чрез ИСУН

ОПОС, Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, Краен срок: 22.01.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК: 22.01.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС/: Съгласно АРП на проектите.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини, определени въз основа на предварително проучване.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 19 общини от следните 3 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):

 • РСУО Русе с общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан;
 • РСУО Бургас с общини Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе;
 • РСУО Благоевград с общини Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци;

2. Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;

3. Осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;

 • Разходи за материални активи;

 • Разходи за нематериални активи;

 • Разходи за услуги;

 • Разходи за такси;

 • Разходи за материали;

 • Разходи за персонал;

 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;

 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за

 • публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПОС, Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, Краен срок: 27.11.2017 г. и 02.01.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

27.11.2017 г. и 02.01.2018 г. 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 97 791 500 лв., от които:

-          Средства от ЕСФ – 83 122 775 лв. (85%);

-          Национално съфинансиране – 14 668 725 лв. (15%).

БФП ще бъде предоставяна за проектно предложение с не повече от 1 бр. инсталация за открито компостиране с капацитет между 2 000 т/год. и 20 000 т/год. включително. Минимален размер на финансиране няма, а максималният зависи от капацитета на инсталацията:

Капацитет на инсталацият/год.

Максимален размер на БФП, лв.

между 10 001 и 20 000 вкл.

до 7 400 000

между 6 001 и 10 000 вкл.

до 5 400 000

между 4 001 и 6 000 вкл.

до 3 900 000

между 2 000 и 4 000 вкл.

до 3 400 000

Всеки един от посочения в таблицата максимален размер на БФП се отнася само за инсталации с капацитети, които попадат в обхвата на изрично посочените капацитети. Максималните размери на БФП са определени при съобразяване на възможна комбинация от максимален за групата капацитет, вид с най-много компоненти и най-голяма сложност на инсталация за компостиране и включват всички допустими разходи за допустими дейности, посочени в насоките, разходите за закупуване на земя, за подготовка, организация и управление, и за публичност и комуникация.

По настоящата процедура могат да се предоставят до 100 % от максималния размер на допустимите разходи.

В случай, че проектът генерира приходи, конкретният размер на БФП ще се определи в зависимост от резултатите от анализа разходи – ползи (АРП) на проекта. АРП се изготвя задължително за всички проекти, с изключение на проектите, отговарящи на условията на чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за които не изисква представяне на АРП от кандидатите.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Първи краен срок за подаване на документи: 27.11.2017 г., 18.30 часа;

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 39 общини от 7 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), при съобразяване на принадлежността им към РСУО по индикативния списък по Приложение № 2 на НПУО:
1. РСУО Карлово с общини Карлово, Хисаря и Сопот;
2. РСУО Пловдив-Шишманци с общини Пловдив, Брезово и Раковски;
3. РСУО Харманли с общини Харманли, Любимец, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Стамболово и Тополовград;
4. РСУО Монтана с общини Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Криводол, Чипровци и Якимово;
5. РСУО Цалапица с общини Родопи, Калояново, Кричим, Перущица, Марица, Стамболийски и Съединение;
6. РСУО Враца с общини: Враца и Мездра;
7. РСУО Ямбол с общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа.

По Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Крайна дата за подаване на документи: 02 януари 2018

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 22 общини от 4 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):
РСУО Асеновград с общини Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен;
РСУО Златица с общини Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч;
РСУО Елхово с общини Елхово и Болярово;
РСУО Шумен с общини Шумен, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови Пазар, Смядово и Хитрино.

ОПИСАНИЕ:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката на подадения проект за изграждане на една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимото оборудване и инфраструктура за експлоатация на инсталацията, както и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци (изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно проектиране на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;

3. Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата инфраструктура за експлоатация на инсталацията;

4. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;

5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации, включително и за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Определянето на капацитета на инсталацията за компостиране и доказването на нейната икономическа целесъобразност, както и на броя, видовете и капацитета на необходимите съдове и техника, се извършва въз основа на:

1. Актуален към момента на кандидатстването анализ на морфологичния състав на битовите, в частност на биоразградимите отпадъци, генерирани на територията на съответната община/общини - кандидат / партньори, както и на база общото количество на генерираните на територията на региона/ите и на съответната/ите община/общини биоразградими отпадъци, като дял от общинските битови отпадъци. Предвид законодателните изисквания, за актуални се считат тези анализи, които са изготвени през 2014 и 2015 г., по изключение – 2016 г.;

2. Прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в актуална общинска/общински/ регионална програма (програми) за управление на отпадъците. Предвид законодателните изисквания, за актуални се считат тези програми, чиито краен срок на действие е до 2020 г. и са в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.

За гарантиране постигането на целите за рециклиране, както и гарантиране на устойчивост на финансирането, кандидатите следва да разработят и представят План за използване на получения краен продукт – компост, Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък, който следва да бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания.

Схемата за контрол на качеството на компостатрябва да бъде съобразена с изискванията на глава трета на Наредбата за третиране на биоотпадъците. За гарантиране на качеството на компоста кандидатът е задължен да предвиди надеждна система за контрол на качеството на входящия поток отпадъци и получения компост, като конкретните мерки и дейности за този контрол трябва да бъдат включени като неразделна част от проектното предложение. В схемата трябва да бъдат предложени конкретни мерки и действия за контрол на всички етапи на процеса, в т.ч. най-малко при разделното събиране, вход площадка, съхраняване, производствен процес, продукт.

Планът за използване на получения краен продукт - компост трябва да бъде съобразен с изискванията за „области на употреба“ съгласно т. 10, § 1 от ДР на Наредбата за третиране на биоотпадъци. Подходящите по принцип области за употреба за компоста, предвид поставените цели за рециклиране, са основно за земеделие, ландшафтни дейности и др. Допустимо е продуктът компост да бъде използван и при рекултивация на нарушени терени (депа и мини), но само за най-горния пласт, в който се изисква ползване на хумус или богат на хумус продукт.

За постигане на целите и изискванията за рециклиране на отпадъка, предвижданията за употреба на компоста не може да включват използването му като гориво или за насипни дейности съгласно определението в т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО ("Насипване" е дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали).

В плана също така трябва да се включат резултати от проучване за възможните конкретни обекти, терени, дейности или други възможности, за които кандидатът или неговите партньори имат намерение да ползват компоста, както и обосновка за тези възможности в по-далечна перспектива, най-малко 5 години. В случай на предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както и за какво ще бъдат използвани приходите.

В планът също така следва да се предвидят и възможностите за третиране на продукт/отпадък в резултат на работата на инсталацията за компостиране, който не  отговаря на изискванията за качество за компост.

Планът за третиране на остатъчния отпадък трябва да съдържа анализ на видовете и количеството на отпадъците, които може да бъдат генерирани при експлоатацията на инсталацията за компостиране. В плана следва да се включат и възможните начини на третиране на тези отпадъци, като се спазва йерархията съгласно действащата нормативна уредба, както и предвижданията за третиране на отпадъците извън инсталацията за компостиране в други инсталации или съоръжения, които отговарят на нормативните изисквания или да бъдат предавани на лица, които притежават необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО или Закона за опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца от влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които:

-          24 месеца са за фактическото изпълнение на проекта, който срок трябва да бъде съобразен при попълването на т. 7 от Формуляра за кандидатстване;

-          6 месеца са необходимото време за УО на ОПОС за документално приключване на проекта и финално плащане на верифицираните разходи (кандидатът следва да внесе окончателен доклад по проекта в срок до края на третия месец от посочените 6 месеца).

ОПРР, Енергийна ефективност в периферните райони, Краен срок: 27.08.2018 г.

ПРОГРАМА

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 2:

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

СРОК:

27.08.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 206 740 392,11 лева

Общият индикативен размер на средствата (БФП 100%), размерът на резерва за изпълнение за всеки конкретен бенефициент спрямо общата етапна цел (6,21%) и размерът на верифицираните цели за всеки конкретен бенефициент спрямо индивидуалната етапна цел е, както следва:

Конкретен бенефициент Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв. Конкретен бенефициент Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв.
Община Попово 12 386 427,86 Община Нови пазар 7 442 142,42
Община Троян 11 070 201,21 Община Разлог 7 301 393,07
Община Пещера 10 707 054,43 Община Козлодуй 6 571 105,71
Община Карнобат 10 687 513,73 Община Берковица 6 323 925,96
Община Нова Загора 9 792 788,00 Община Тутракан 5 927 846,91
Община Ботевград 9 544 720,30 Община Елхово 5 333 290,24
Община Сандански 9 425 526,16 Община Златоград 5 030 643,15
Община Севлиево 9 321 691,14 Община Девин 5 003 224,37
Община Самоков 8 476 152,58 Община Генерал Тошево 4 818 550,99
Община Червен бряг 8 293 967,02 Община Крумовград 4 457 671,02
Община Свиленград 8 181 360,11 Община Белоградчик 4 450 538,10
Община Провадия 7 964 704,99 Община Никопол 4 308 848,00
Община Мездра 7 869 628,19 Община Малко Търново 4 268 336,90
Община Поморие 7 655 840,32 Община Ивайловград 4 125 299,23

ВАЖНО!!!

Конкретният бенефициент може да подава проектни предложения за енергийна ефективност в жилищния сектор на обща стойност не повече от 50% от общия индикативен размер на безвъзмездната финансова помощ за съответния конкретен бенефициент, както и съответно проектни предложения за енергийната ефективност на обществени сгради - на обща стойност не повече от 50% от общия индикативен размер на безвъзмездната финансова помощ за съответния конкретен бенефициент по приоритетната ос.

ВАЖНО!!!

По настоящата процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент като част от националното съфинансиране (15%) в рамките на БФП (100%).

За „проекти, които след приключване генерират нетни приходи" по смисъла на чл. 61 от регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. , когато в резултат от финансовия анализ по проекта се установи финансов дефицит, безвъзмездната финансова помощ (100%) е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ. В този случаи бенефициентът следва да осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност на проекта и размера на БФП по ОПРР (100%)

Всяко проектно предложение, което има потенциал да генерира приходи, и тези приходи могат да бъдат оценени към момента на кандидатстване, следва да бъде придружено от финансов анализ. Финансовият анализ следва да се предостави в електронен формат (Excel) с отключени формули, което да позволи неговото разглеждане и оценка, включително проверка на получените финансови резултати.

КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-тониво на националната полицентрична система, съгласнораздел 1.1.1 на ОПРР 2014-2020 и Националнатаконцепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ държавни институцииПовишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система

 • Повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система

Предложените проекти трябва да допринесат за:

 • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в публичната инфраструктура – сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и сгради на държавната и общинската администрация;

 • Намаляване на разходите за енергия на обществените и жилищните сгради; По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

 • Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца.

До крайния срок за кандидатстване, посочен в настоящите Насоки за кандидатстване, конкретният бенефициент по своя преценка може да подаде:

 1. Едно проектно предложение за общински административни сгради;

 2. По едно отделно проектно предложение за държавни административни сгради за всеки отделен партньор-държавна институция;

 3. Едно проектно предложение за общинска образователна инфраструктура;

 4. Едно проектно предложение за общинска културна инфраструктура;

 5. Едно проектно предложение за общинска социална инфраструктура;

Неограничен брой проектни предложения за жилищни сгради, като всяко следва да включва най-малко три обекта на интервенция (сгради).

По изключение - само в случай че конкретният бенефициент предвижда интервенции в по-малко от три жилищни сгради, то следва да подаде едно проектно предложение за избраните сгради.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

  • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективностжилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

 • По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

 • По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, когато това има доказан енергоспестяващ ефект;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация във връзка с изпълнение на енергоспестяващо осветление;

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

- монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо);

 • СМР на жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги), които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-­2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С" и повече от 60% енергийни спестявания. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

 • Обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

 • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради;

При разработването на проектните предложения конкретният бенефициент трябва да предвиди в изпълнението на проектите дейности:

■      Финансов одит на проекта - одитът на проекта трябва да бъде извършен от квалифициран одитор, физическо или юридическо лице или от звеното за вътрешен одит към бенефициента, като докладът за фактически констатации трябва да бъде приложен към окончателното искане за плащане; При изпълнение на дейността следва да се спазва Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Сертифициращия орган от м.юли 2013 г.

■      Проверки под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит) се извършват само на проекти с бюджет над 200 000 лв. Размерът на разходите за такъв тип одитни проверки не следва да превишава 1% от общо допустимите разходи по проекта.

■     Дейности за информация и комуникация по проекта - съгласно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към настоящите Насоки за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на даден проект е необходимо проектното предложение да предвижда пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му.

ВАЖНО!!!

Изборът на обектите на интервенция от социалната инфраструктура, свързани с предоставянето на услуги в общността за възрастни и деца извън държавната политика за деинституционализация, следва да бъде предварително съгласуван с Министерство на труда и социалната политика с оглед гарантиране съгласуваност на политиките. В тази връзка при подаване на проектно предложение за енергийна ефективност на социална инфраструктура, конкретният бенефициент следва да представи писмо за предварително съгласуване на обектите на интервенция.

ВАЖНО!!!

Дейностите следва да се реализират в рамките на строителните граници на 28-те града - опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

Кандидатът следва да представи заедно с проектното предложение декларация, че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, издаден по реда на Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него.

Интервенции ще бъдат осъществени единствено ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С".

Ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики за всеки обект, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническият паспорт и обследването за установяване на техническите характеристики на сградата (техническото обследване) следва да бъде изготвени в пълно съответствие с изискванията на Наредбата по отношение на обхват и съдържание с оглед преценка допустимостта на сградата и съответствието й с критериите за оценка.

Проектните предложения, съответно инвестиционните проекти за обектите на интервенция, следва да включват:

-       всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С";

-       всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.

СМР на сградите, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С" и повече от 60% енергийни спестявания. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

Не са допустими дейности по изготвяне на самостоятелни обследвания за енергийна ефективност по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, или обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, които не са свързани със СМР за обектите, включени в проектното предложение. Всички проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на Закона за енергийната ефективност, Закона за устройство на територията и на подзаконовата нормативна база за тяхното прилагане.

При интервенции върху административни сгради, държавна собственост, конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство със съответната държавна институция, като се представи партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция. В партньорското споразумение следва да се разпишат правата и задълженията на всеки партньор по проекта.

Всички проекти следва да включват мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него не са допустими за финансиране по настоящата процедура за предоставяне БФП.

Разходи за организация и управление (непреки разходи):

o разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски, и

o разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица - съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга държава - членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;

Разходите за организация и управление, финансирани от БФП, не трябва да надвишават 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ

Предвидените в проектното предложение дейности трябва да се основават на:

 • Технически или работен проект съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части; Техническият/ работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи съгласно действащата нормативна уредба и одобрен от главния архитект на Общината, когато се изисква съгласно ЗУТ.

 • Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ.

 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

 • Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана фирма- консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва и 2-ра категория или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация за строежи 3 -та, 4- та и 5-та категория, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ;

 • Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

 • Разрешителни и/или съгласувателни документи от съответните институции (ако са необходими такива съгласно българското законодателство);

 • Влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на чл.148-156 от ЗУТ; Представеното Разрешение за строеж, издадено въз основа на одобрения инвестиционен проект, по реда на чл. 148-156а от ЗУТ, следва да съдържа максимално подробна информация относно всички одобрени проектни части на инвестиционния проект, всички съгласувателни и разрешителни документи;

 • Подробна количествено-стойностна сметка.

В случай, че на етапа на кандидатстване за някои обекти на интервенция няма разработени инвестиционни проекти в пълна проектна готовност, предвидените в проектното предложение дейности следва да се основават на схема/архитектурен план и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели;

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020" на електронен адресhttps://eumis2020.government.bg

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА

 При кандидатстване по настоящата процедура конкретният бенефициент трябва да попълни уеб-базираните Формуляр за кандидатстване (образец, на който е представен в

Приложение А), и съответните приложения към настоящите Насоки за кандидатстване, публикувани още на интернет адресите на:

-       Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu в рубрика „Кандидатстване"- „Актуални схеми",

-       Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bgв рубрика „Търгове",

-    Единния информационен портал за Структурните фондове в България www.eufunds.bgв рубрика „Обяви за набиране на проектни предложения;

При кандидатстване с проектни предложения, конкретният бенефициент следва да представи по електронен път всички изискуеми документи, както следва:

 1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно в ИСУН 2020.

 2. Декларация, че проектът не е финансиран от други източници с публични средства (Приложение В1) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 3. Декларация, че проектът не генерира приходи (Приложение В2) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 4. Декларация от кмета на общината (Приложение В3) за извършена проверка за наличие на стопанска дейност в сградите-обекти на интервенция подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 5. Декларации за държавна и минимална помощ - подават се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата. Към проектното предложение се представят САМО декларациите за обекти, в които се извършва икономическа дейност, в зависимост от вида на обекта, както следва:

o Приложение В4 от собствениците на обекти - публични сгради или еднофамилни жилищни сгради или

o Приложение № 1 към договора между общината и СС (приложение № 11) от собственици на самостоятелни обекти в случай на многофамилни жилищни сгради

 1. Други изискуеми документи, необходими за проверка на липсата/наличието на държавна помощ, съгласно Приложение О2 „Приложими режими по държавни помощи при предоставянето на БФП по ОПРР 2014-2020" - подават се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата и се описват в съответното поле на ИСУН 2020.

 2. Документ (копие на заповед, удостоверение или др. приложим документ, заверен от Дирекция „Социално подпомагане"), доказващ предоставянето на помощ за отопление за текущия/последния отоплителен сезон на собственика на еднофамилната жилищна сграда - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  1. Финансов анализ (в случай че проектът генерира приходи и общият размер на допустимите разходи надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата. Всички таблици и изчисления, включени във финансовия анализ се подават в оригинал - файл формат Excel, подписан с електронен подпис от кандидата.

  2. Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение Г) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  3. Документ за собственост върху недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от който да става ясно, че недвижимият имот е общинска собственост или собственост на партньора по проекта (не важи за жилищни сгради) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  4. Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция при интервенции върху административни сгради държавна собственост - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  5. Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  6. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  7. Декларация от ръководството на съответната институция в свободен текст, обект на интервенция, че е съгласно с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  8. Декларация от кмета на общината и собственика на сградния фонд, с която се гарантира, че съответната институция ще има възможност да използва сградата за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  9. Декларация в свободен текст, че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, е валиден и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  10. Писмо за предварително съгласуване на обектите на интервенция от социалната инфраструктура, свързани с предоставянето на услуги в общността за възрастни и деца извън държавната политика за деинституционализация с МТСП - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  11. Пълномощно на лицето, което подписва с електронен подпис от името на кандидата документите за кандидатстване по проектното предложение и допълненията и поясненията към него (ако е приложимо) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

Декларациите на конкретния бенефициент се подписват с електронен подпис от представляващия бенефициента или упълномощено от него лице

В случаите, когато конкретният бенефициент е упълномощил друго лице да го представлява при електронното подписване на документите за кандидатстване и потвърждаване на проектното предложение, към проектното предложение се прилага съответното пълномощно по т. 18 по-горе.


Административни структури на Централната администрация на изпълнителната власт, както и Административни структури на Териториалната администрация на изпълнителната власт, съгласно Административен регистър (http://ar2.government.bg/ras/index.html).

 

ОПРЧР, Независим живот, Краен срок: 09.05.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет №3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ КЪМ ИПП3:

„Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

 • 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
 • 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
 • 06 януари 2016 г., 23,59 часа;
 • 09 май 2016 г., 17:30 часа.

Отворена е процедура "Развитие на социалното предприемачество" по ОПРЧР

Министерството на труда и социалната политика обяви процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020 г.

Цел на процедурата:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
- Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
- Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
- Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 05.01.2017г. – 17:30 ч.

ПРСР през 2017 г.

МЗХ публикува за коментари Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Заинтересованите лица имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 26 октомври 2016 г.

По-долу е включена информация за най-атрактивните мерки от програмата, свързани с подбор на проекти и индикативен срок за техния прием: 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - Февруари 2017 г. - Март 2017 г.

 Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" - Юли 2017 г. - Юли 2017 г;

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - Ноември 2017 г. - Ноември 2017 г.;

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: Септември 2017 г.: Септември 2017 г. с допустими проекти за

• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“: Септември 2017 г.: Септември 2017 г.

 Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ : Октомври 2017 г.: Октомври 2017 г.
• Дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
• предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;
• изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
• строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
• закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
• изграждане и подобряване на горски пътища;
• изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
• общи разходи за подготовка на проект

 Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“: Октомври 2017 г.: Октомври 2017 г.

• Дейности по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
• попълване на горски култури;
• възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътища и места за наблюдение на пожари;
• създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, с цел избягване на по-нататъшно увреждане от гъбички или насекоми;
• презалесяване на пострадалите гори.

 Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ Октомври 2017 г.: Октомври 2017 г.
• Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
o изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
o закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
o закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
• Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
o отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
o закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
• Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта.
• Общи разходи - предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
• разходи за закупуване на софтуер;
• ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.

 Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ Юни 2017 г. - Юни 2017 г.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ Февруари 2017 г.: Май 2017 г.;
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ Април 2017 г. - текущо

ПРСР, Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие, Индикативен срок: 02-03.2017 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 19.2Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

февруари - март 2017 г.

ПРСР, Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи, Индикативен срок: текущ от февруари 2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

текущ от февруари 2018 г.            

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

До 100% в зависимост от приложимия режим на държавна помощ.

Ще се прилагат и един или комбинация от два или три вида опростени разходи в съответствие с чл. 67, ал. 1, т. б), т. в) и т. г) от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. Опростените разходи са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Местни инициативни групи, одобрени от УО.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

А. Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество:

 • Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, хонорари на преводачи, разходи за комуникация);
 • Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
 • Разходи, свързани с разработването на проекта (напр. предварителни проучвания, консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти по проекта, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал и др.).

Б. Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество):

 • Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;
 • Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;
 • Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;
 • Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.;
 • Разходи за публикации в медиите;
 • Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта;
  • Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Всички проекти трябва да отговарят на следните условия за допустимост:

 • да се прилагат от МИГ, одобрени от Управляващия орган;
 • да целят развитието на територии, покрити от стратегии на МИГ;
 • да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР;

партньорите по проекта да участват в неговата подготовка и прилагане и да притежават капацитет за изпълнението му.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ПРСР, Подмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства, Срок: 04.07.- 12.08.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

СРОК:

04.07. - 12.08.2016 г.    

ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Краен срок: 09, 13 и 16.07.2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

КРАЙНИ СРОКОВЕ:

 • 09.07.2018 г. - улици;
 • 13.07.2018 г. - училища;
 • 13.07.2018 г. - детски градини;
 • 13.07.2018 г. - физкултурни салони на училища;
 • 13.07.2018 г. - спорт;
 • 13.07.2018 г. - обществени площи;
 • 16.07.2018 г. - енергийна ефективност.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Общини в селските райони за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот;
 • ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти.

Дейностите трябва:

-          да се изпълняват на територията на селските райони на РБ;

-          да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;

-          предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие да са съгласувани и с нея;

-          да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС;

-          да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;

-          да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);

-          ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки;

-          да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до социално–икономическо развитие на селският район; да съдържат аргументация за устойчивостта на дейността.

Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната услуга е включена в обхвата на чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСП.

Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР. Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

Дейностите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения (ВСС) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони и дейности за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (КМ) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони са допустими ако съответстват на Плановете за управление на речните басейни. Дейностите за изграждане и/или реконструкция на ВСС са допустими само на територията на общини с консолидирани ВиК оператори. Проектни предложения и инвестиционния проект, подадени от общини и включващи дейности за изграждане и/или реконструкция на ВСС следва да са съгласувани със съответния консолидиран ВиК оператор. Общините трябва да включват ВиК оператор във всеки важен етап от строителството. ВиК оператора ще извършва мониторинг на проектите, по които бенефициент  са общините.

Дейностите за доизграждане без ново строителство на КМ (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони са допустими след като бъдат определени конкретните нужди в регионалните ПИП и  ако е налице висока степен на изграденост на КМ (между 90% и 100%) и/или отпадъчните води се заустват във водно тяло, определено за питейно-битово водоснабдяване или санитарно-охранителна зона или е осигурено пречистване на отпадъчните води; имат необходимите разрешителни по ЗВ и/или за ползване на водния обект за заустване на отпадъчните води и се постигат целите, поставени в разрешението за заустване. Дейностите за доизграждане на КМ са допустими ако е предвидено след доизграждането и тя да бъде свързана към съществуващата КМ.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Критериите за подбор ще бъдат определяни и прилагани по типове инвестиции, както следва:

1. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък);
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

2. За инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони приоритет ще бъде даван на:

 • Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на питейната вода;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
 • Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

3. За инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

4. За инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца;
 • Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;
 •  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

5. За инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност приоритет ще бъде даван на:

 • Инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

6. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
 •  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

7. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта;
 • Инфраструктура в Северозападен район.

8. За инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.