• Институт за управление на програми и проекти

Идея - Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.05.2018 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПОКАНА:

pdfВтора покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА  

- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;

- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.  

 • Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ  

- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;

- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;

- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.  

 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

11.05.2018, 17:00 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) - областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) - Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

* Програмата ще финансира дейности, извършвани извън допустимия трансграничен район в рамките на 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво проект, ако се гарантира, че те са в полза на територията на програмата и условията на член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 на 2-ри Май, 2014, са изпълнени.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Македония
 • Да са организации с нестопанска цел;
 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

*Регионалните структури/клонове на централни организации, различни от местни / регионални / национални органи, са недопустими кандидати по настоящата покана за представяне на предложения.

За българските кандидати, това означава, че макар и регионална структура / клон може да има свой собствен регистрационен код (като продължение на регистрационния код на централното си тяло), тя все още не е отделно юридическо лице и следователно само централната структура може да бъде партньор по проекта.

*Изключение от това правило е допустимостта на български или македонски национални / регионални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира на избираемата зона на програмата.

* В съответствие с член 44 (2) от Регламента за изпълнение (ЕС) № 447/2014 от 2 май 2014 г. и раздел 5, точка 5.4 от документа за програма, програмата ще финансира дейности, намиращи се извън допустимия трансграничен район до 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво програма.

Дейностите извън трансграничната област трябва да бъдат свързани с участие / организиране на събития, семинари, бизнес пътувания, кампания за популяризиране и т.н. и трябва да бъдат бюджетирани в BL3 и BL4 от бюджета на съответния партньор.

В съответствие с гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на програмата е възможно до 20% от бюджета на съответния бенефициент да бъдат изразходвани за дейностите, осъществявани извън избираемата област по програмата. Бенефициентът трябва да даде подробна обосновка, доказваща, че тези дейности са необходими за постигане на конкретната цел на проекта. Дейностите и свързаните с това разходи трябва да бъдат посочени във формуляра за кандидатстване. Ограничението от 20%, също трябва да бъде спазено и по отношение на изпълнението на проекта - разходване, докладване и проверка. При изчисляването на размера на разходите за дейностите, които ще бъдат реализирани извън избираемата област по програмата, канидатите трябва да имате предвид, че:

 • Мястото на възникването на разходите за услуги е мястото на изпълнение на въпросната услуга;
 • Мястото на възникването на разходите за срещи, конференции, семинари, обучения и т.н. е мястото, където събитието ще се проведе.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

За Приоритетна ос 1 Околна среда:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с извънредни ситуации и природата / опазване на околната среда) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Социални институции Да Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 2 Туризъм:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с развитие на туризма) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Граждански/ неправителствени организации Не Да
Регионални туристически асоциации / НПО в областта на туризма Не Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Културни институти (музеи, библиотеки, Художествена галерия, читалищни и други) Да Да
Еврорегионите Не Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност:

Вид бенефициент Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително регионални администрация на агенция за заетостта; структури занимаващи се с икономическо развитие и други) Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Да
Научни, образователни и обучителни институции/ центрове Да
Еврорегионите Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Да

*Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Македония най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана за представяне на предложения. Условието за регистрация най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване не се прилага за останалата част от партньорите по проекта.

*Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния регион. Проекти, които не отговарят на това изискване няма да бъдат допустими.

Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да действат като посредници.

*Максималният брой партньори в проекта не трябва да надвишава 5 (пет), включително Водещия партньор.

По настоящата покана за представяне на предложения една институция / организация може да представи максимум един проект като Водещ партньор. В случай, че дадена институция / организация подаде повече от едно проектно предложение като Водещ партньор, всички тези предложения (представени като Водещ партньор) ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

*По настоящата покана за представяне на предложения организация може да участва в не повече от 2 (две) проектни предложения като партньор (т.е. ако една организация / институция е представила предложение като Водещ партньор, една и съща организация може да бъде партньор по проект в не повече от 1 (един) друг проекти; организация, която не е представила проект като Водещ партньор, може да участва като Партньор по проекта, в не повече от 2 (два) проекта). В случай, че дадена организация участва в повече от 2 (две) проектни предложения, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

 ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 50% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

Едно предложение за проект трябва да обхваща само една Специфична цел по съответната приоритетна ос.

Комбинация от дейности от различни специфични цели е забранена и ще доведе до директно елиминиране.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на втората Покана за набиране на проектни предложения е 6 917 631 евро. 

Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Околна среда

1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
Приоритетна ос 2. Туризъм 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство Инвестиционен 100 000-500 000 12-24
2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона; Мек 50 000-120 000 8-15
2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм Мек 50 000-120 000 8-15
Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона Мек 50 000-120 000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 - ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Екологични дребномащабни инвестиции:

 • съвместни екологични инициативи и инвестиции в малка инфраструктура, съоръжения и технологии за въздуха, водите и почвата от замърсяване контрол / мониторинг и рехабилитация на реките, замърсени земи, кафяви полета, и т.н .;
 • дребномащабни инвестиции в рециклирането, за събиране на отпадъци, разделно изхвърляне на отпадъци, рекултивация на нерегламентираните сметища и повишаване на обществената хигиена;
 • дребномащабни инвестиции за подобряване на управлението на Натура 2000 и защитените природни обекти;
 • дребномащабни инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в публичната инфраструктура;
 • съвместни инициативи по отношение на опазването и възстановяването на екосистемите и застрашените / защитените видове;
 • съвместни координирани действия за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания;
 • контрол на замърсяването на въздуха / дейности по мониторинг, като чисти вътрешни горивни инсталации, технологии за намаляване на горивата превключване;

За меки мерки:

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит, ноу-хау и изграждане на капацитет:

 • съвместни инициативи, мрежи и партньорства за насърчаване на опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси сред местното население, включително младите хора, маргинализираните общности и други уязвими групи;
 • съвместни подходи, проучвания, планове, общи бази данни, насочени към опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
 • разработване и прилагане на планове за управление на защитените територии, на съществуващите и потенциалните места от Натура 2000;
 • сътрудничество, обмен на опит и знания между институциите в областта на опазването на природата и предотвратяването на замърсяването;
 • сътрудничество между публичните органи и неправителствени организации в областта на безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика не територията на граничния регион;
 • инициативи за повишаване на осведомеността и обучение на всички нива (отделни лица, организации, бизнеса, публичната администрация, училища) по въпроси, свързани с околната среда и опазването на природата, намаляване и рециклиране на отпадъците и др .;
 • разяснителни инициативи, свързани с възможностите за мейнстрийм качество на въздуха в земеделието (например в животновъдството, обработката на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство).

Специфична 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Системи за ранно предупреждение, оборудване и активи, дребномащабни инвестиции:

 • дребномащабни инвестиции за укрепване на речните корита, реконструкция или изграждане на диги, за предотвратяване на свлачища, изграждане на хидротехнически съоръжения (Баражни стени) за предотвратяване на наводнения и др .;
 • дребномащабни инвестиции за превенция и противодействие на природни и екологични опасности и последиците от изменението на климата, като например риска:
 • доставка на специализирано противопожарно оборудване,
 • доставка на специализирано оборудване за контрол на наводненията и за интервенции по търсене и спасяване,
 • Подкрепа за дребномащабни интервенции / инвестиции като възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; отбранителни съоръжения при наводнение (диги, канали и т.н.); отстраняване на речните наноси; залесяване на непостоянен или уязвими земя; резници за извънредни ситуации; и т.н.

Подходът за природно управление на риска при наводнения (зелена инфраструктура) ще се предпочита пред „сиви“ инфраструктурни проекти (например канали, диги) за превенция и защита от наводнения, тъй като е по-добър вариант за околната среда (или като допълваща инфраструктура, която да сведе до минимум сивата инфраструктура и нейното въздействие).

В допълнение, природно-базираните решения ще допринесат за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания в определени места от Натура 2000 и потенциални Натура 2000 места. В тази връзка следва да се предвидят и координационни действия между двете страни.

За меки мерки:

Съвместни инициативи, стратегии, повишаване на осведомеността, обмен на опит:

 • съвместни подходи за насърчаване на информираността превенция на риска, адаптиране и смекчаване на последиците (например картиране на рискови петна, методи за оценка и оценка на опасностите и рисковете, съвместни бази данни, съвместни планове и методики, стратегии за оценка на съвместните рискови; ранно предупреждение и системи за управление на бедствия);
 • изготвяне на техническа документация, предпроектни проучвания и работни проекти за укрепване на речните корита, изграждане на диги за предотвратяване на свлачища или съвместни дейности за подобряване на сътрудничеството и капацитета за управление на бедствия;
 • съвместни инициативи, насочени към качеството и управление на водите;
 • обмен на опит и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции, обучения) за публичните органи и други заинтересовани целеви групи за управление на природни бедствия;
 • информационни кампании в областта на превенцията и управлението на риска за всички групи от населението (включително млади хора и маргинализирани групи), на отрицателните последици от изменението на климата и възможните мерки за намаляване;
 • провеждане на обща теоретично-тактически практики и полеви обучения за управление на извънредни ситуации за местното население (със специален фокус върху младите хора);
 • специфични действия в областта на образованието, обмен на информация, обучение на местното население и др.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - ТУРИЗЪМ

Специфична цел 2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Дребномащабни инвестиции, ИКТ и ГИС платформи, инфо-центрове, туристически транспортни схеми:

 • Възстановяване и поддържане на туристическите обекти с историческо и културно значение, включително съхранението и опазването на материално и нематериално естествено, историческо и културно наследство;
 • Подобряване на достъпността на природни, културни и исторически туристически сайтове, чрез рехабилитация на пътища за достъп, изграждане на нови и / или реконструкция или модернизация на съществуващи велосипедни маршрути и пешеходни алеи (включително придружаващия изработване на общ стандарт за пътните знаци и информационни табла, като както и Съвместен пътеводители и т.н.);
 • Изграждане на нови и / или рехабилитация и подобряване на туристическите атракции, инфо-центрове, павилиони за насочване на потенциалните посетители и т.н.
 • Реновация на комунални мрежи (ток, вода, канализация и т.н.), свързани с туристически обекти;
 • Разработване на съоръжения за достъп до или в туристическите обекти за хората с увреждания;

Специфична цел 2.2 Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни проучвания, общ туристически продукт и услуги за развитие и популяризиране, обучение и консултации:

 • Разработване и прилагане на съвместни тематични маршрути и тематични туристически клъстери (които се основават на регионално уникално природно и културно наследство);
 • Разработване на нови / алтернативни / устойчиви туристически продукти и услуги;
 • Съвместни действия, инструменти и инициативи за насърчаване на трансгранични туристически продукти (например съвместно участие в туристически панаири, изложения и други промоционални събития, съвместни рекламни кампании и т.н.);
 • Съвместно разработване и прилагане на планове за развитие на туристическите дейности, нови туристически дестинации и опит;
 • Съвместни инициативи за подобряване на качеството на услугите в областта на туризма (обмяна на опит и добри практики, обучения, учебни пътувания и т.н.);
 • Подкрепа за стартиране на инициативи за използване на местни активи за създаване на нови туристически продукти и услуги (в т.ч. за жените и маргинализираните групи.);
 • Развитие на трансгранични транспортни схеми към туристическите обекти.

Специфична 2.3 Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни промоционални събития, повишаване на осведомеността и изграждане на мрежи:

 • Създаване / развиване / укрепване на съвместни мрежи за обмен на добри практики в устойчивото управление на туризма;
 • Разработване / изпълнение на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане на капацитет събития за валоризация на културното и природното наследство чрез нейното възстановяване и популяризиране на устойчиви икономически цели;
 • Организиране на съвместни културни прояви за популяризиране на регионалната културната идентичност в областта на музиката, театъра, изкуството и др;
 • ъздаване на мрежи за решаване на младежки инициативи в граничната зона, вкл. участието на децата и младите хора в инициативи в областта на културния, социалния, науката и физически дейности (музика, философия, спорт, регионално изследване);
 • Кампании за повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, бизнес, публична администрация, училища, университети) по въпроси, свързани с устойчивото използване и популяризиране на регионалното нематериално културно и природно наследство.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Специфична цел 3.1 Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона

Само меки мерки са допустими по тази приоритетна ос:

Действия за повишаване на конкурентоспособността на фирмите:

 • Подкрепа за съвместно пускане и инициативи за самостоятелна заетост (особено за младите хора, жените);
 • Подкрепа (създаване на) на социалните предприятия и социалното предприемачество;
 • Съвместни подходи и промоция, разработване и внедряване на иновации в предприятията;
 • Обмен на опит в иновативни инструменти и продукти и съвместни действия за стимулиране на растежа на иновативни / по-висока добавена стойност индустрии (например био-земеделие, екологични технологии, информационни и комуникационни технологии, енергоспестяване, фармацевтика, електроника и т.н.);

Действия за засилване на сътрудничеството между бизнеса:

 • Подкрепа за развитието на трансгранични бизнес клъстери;
 • Популяризиране и прилагане на обучение съвместно развитие на бизнеса, сътрудничество, обмен на опит и изграждане на капацитет схеми;
 • Съвместни инициативи за насърчаване на износа; организиране и участие на трансгранични изложения, панаири и търговски мисии; съвместно участие в панаири в трети страни;
 • Обмен на опит и добри практики за насърчаване на икономическото развитие на региона за насърчаване на инвестициите;
 • Сътрудничество между бизнес, научни изследвания и развитие и образователни / обучителни институции в областта на трансфера на технологии, иновативни подходи / инструменти и насърчаване на икономика, основана на знанието;
 • Създаване на мрежи за повишаване на потенциала за заетост на младите хора, жените и уязвимите / маргинализираните групи

Всички инвестиционни дейности трябва да се провеждат на общинска или държавна собственост. Имотът трябва да бъде:

 • необременен със задължения;
 • не е обект на съдебен спор за имота;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

Всички предвиждани строителни дейности трябва да бъдат подкрепени с одобрен / сертифициран работен проект (ако е приложимо според съответното законодателство на страната (България или Бивша югославска република Македония), където ще се осъществяват дейностите по извършване на строителни работи. В случай че строителни и монтажни работи, за които съответното законодателство не изисква одобрение на работен проект, кандидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за одобрение на проект.

Всички инвестиционни предложения трябва да имат положителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), ако за подобни дейности се изисква ОВОС според националното законодателство.

Когато съответното законодателство не изисква положителна оценка за въздействието върху околната среда, канидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за оценка на въздействието върху околната среда.

В случай на дребномащабни инвестиционни проекти в контекста на ВЕИ и управление на реките, спазването на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за наводненията е необходимо (ако е приложимо) и Оценка за съвместимост в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията, трябва да са надлежно извършени колкото по-рано е възможно.

В случай на проекти, които целят да променят хидроморфологичните характеристики на водното тяло, предизвикващи влошаване на състоянието, подходящ анализ, както се изисква от чл. 4.7 от РДО се извършва възможно най-рано в процеса на планиране (ако е приложимо).

В случай на инвестиционни проекти, свързани с интервенции за наводнения и противопожарна защита всички подходящи оценки на околната среда в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията се изисква да се извършат възможно най-рано (ако е приложимо).

В случай на инфраструктурни проекти се изисква оценка на риска (уязвимост за рискове от бедствия, включително дългосрочните очакваните ефекти от изменението на климата) (ако е приложимо).

В случай на проекти, свързани със замърсяването на въздуха, техните цели следва да са в съответствие с целите на Clean Air Package от 18 декември 2013 година.

Всички цени относно инвестиционните дейности трябва да бъдат в евро.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Приоритетно ще се финансират проекти, които допринасят за постигане на неизпълнените до момента индикатори, които са представени в приложения файл.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.04.2018 г.

ПРОГРАМА: ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

pdfВтора покана 

ПРИОРИТЕТ:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:

o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК: 11.04.2018, 17:00 ч., бълг. време,

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

• За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

• За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

• Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;

• Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Турция

• Да са организации с нестопанска цел;

• Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 15 650 351,00 евро.

Подробно описание на допустимите дейности по настоящата покана за представяни по-долу.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Дейностите с потенциален икономически характер, ще бъдат анализирани внимателно във връзка с правилата за държавна помощ, когато бенефициентите действат като икономически оператори. За улеснение, тези дейности са маркирани в жълто:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:
o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване / дълготрайни активи, дребномащабни интервенции:
• Инвестиции в доставки на оборудване / дълготрайни активи, свързани с устойчивостта на бедствия, ИКТ решения за предупреждаване за огън, пожар и след противопожарните дейности; доставка на специализирано противопожарно оборудване и за интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за наблюдение на въздуха и повърхността и за предаване на данни в реално време;
• Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции: възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за борба с наводненията (диги, канали и т.н.); залесяване на непостоянна уязвима земя; просеки за извънредни ситуации; доставка на специализирано оборудване / дълготрайни активи за предотвратяване на наводнения и други.
Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, повишаване на осведомеността кампании, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет:
• Разработване на стратегии за оценка на съвместни рискови / общи насоки за превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия (за защита и предотвратяване на бедствия политики и механизми, предотвратяване и гасене на пожари за управление, предотвратяване на наводнения и други);
• Създаване на устройствени планове през границите (включващи специфично използване на земята в рамките на речните басейни);
• Координация дейности в рамките на районите на речните басейни в подкрепа на превенцията на наводненията и мерки за намаляване на риска;
• Информационни кампании и обмена на информация в областта на ефективното предотвратяване на риска и управление;
• Изграждане на аналитичен и капацитет за вземане на решения за дейности, насочени към съответните институции (например оценки на потребностите, стратегии за оценка на риска, казуси анализи и симулационни дейности и т.н.);
• Провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и полеви обучения за аварийна подготвеност и управление на ситуации;
• Обучение в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи;
• Обмен на опит, ноу-хау и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции и други);
• Засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите и по-специално относно предотвратяването на наводнения;
• Дейности за изграждане на капацитет за устойчивост при бедствия, като например съвместни обучения, семинари, разяснителни кампании и други, насочени към участниците на обществената услуга, младежи, доброволци и други групи в съответната населението;
• Съвместни действия в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население.

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Екологосъобразни дребномащабни инвестиции:
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за подобряване на достъпността на / към природата и защитени обекти (например пешеходни алеи, велосипедни маршрути, малки пътни участъци, които водят до защитени зони и т.н.);
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб: зелена инфраструктура за крайбрежен инженеринг, зелени площи, зелени покриви и стени, с чист въздух, съоръжения за наблюдение на птици;
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за възстановяване на местообитания за биологичното разнообразие и подобряване на доставката на екосистемни услуги;
• Доставка на оборудване за защита / запазване / мониторинг на екосистемите и за контрол на замърсяването на реките / морета;
• Възстановителни дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен статус на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони на установените в района на ТГС;
• Дребномащабни инвестиции в рециклирането на отпадъците, за събиране на отпадъци, разделно събиране на отпадъците, премахване на нерегламентирани сметища и т.н.

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет:
• Разработване и реализиране на съвместни планове за управление / координиране на консервационни дейности за защитените територии, основани на иновативни концепции;
• Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на защитени територии, включително морските защитени територии;
• Съвместни инициативи, насочени към опазване на природата в Черно море и крайбрежните зони, включително съвместни проучвания за наблюдение и идентифициране на съвместни морски защитени зони;
• Пространствено планиране на територията през границите (особено свързани с териториалното планиране на морското пространство и защитените територии), за да се хармонизира използването на морските ресурси и да се приведат в съответствие с общите цели за опазване на природата на Черноморската стратегия;
• Съвместни инициативи, насочени към качеството на водата и управление: инициативи за изграждане на капацитет, обучения, оценка и наблюдение, обмен на опит и ноу-хау свързани с околната среда, въпроси относно опазване и подобряване на качеството на природните ресурси (въздух, почва, вода); опазване и възстановяване на екосистемите, застрашени / защитени растителни и животински видове; други свързани с това въпроси;
• Инициативи за повишаване на информираността, свързани с подобряването на въздуха; селското стопанство (например в животновъдството, обработка на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство);
• Създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси;
• Разработване и реализиране на съвместни информационни кампании в областта на въпросите за защита на околната среда и природата;
• Действия за повишаване на трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за нисковъглеродна икономика и по-високо ниво на защита и управление на околната среда;
• Природни базирани решения и съгласувани действия между двете страни, допринасящи за възстановяването на естествените процеси и характеристики на речните хабитати в определени зони от Натура 2000.
• Инициативи за сътрудничество в областта на намаляване на отпадъците в морските води: оценка и наблюдение, отстраняване (например почистване на плаж или риболов, за постилане), повишаване на осведомеността, предоставянето на разположение за адекватни пристанищни приемни съоръжения и др .;
• Съвместни инициативи, насочени към устойчивото използване на възобновяеми енергийни източници, интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в контекста на взаимовръзките между България и Турция;
• Разработване и реализиране на съвместни кампании за повишаване на осведомеността на еко етикетиране на местни продукти;
• Инициативи за сътрудничество между местните власти, неправителствени организации и институции, свързани с образователните и обучителни институции, университети и научни институти в областта на нисковъглеродна икономика.  
• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

Дребномащабни инвестиции и ИКТ съоръжения:
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културно-историческото наследство и туристическите обекти, включително: рехабилитация на пътища за достъп, веломаршрути, пешеходни алеи;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) за природни обекти;
• Малки гранични туристически прелези и свързаните с тях съоръжения;
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на условията на природни, културни и исторически туристически обекти, включително: реставрация, поддръжка, консервация, опазване, както и осигуряване на достъп до туристическите обекти за хората с увреждания;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) на културно-исторически обекти за туризъм;
• Създаване / развитие / ъпгрейд на ИКТ туристически съоръжения, включително инфо-центрове и / или сергии, които да ориентират потенциалните посетители;

ИКТ и ГИС платформи, туристически транспортни схеми:
• Разработване на съвместни ГИС платформи;
• Разработване на съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др .;
• Развитие на туристическите транспортни схеми и свързаните с тях дейности в черноморските зони.

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

Стратегии за устойчив туризъм / планове за действие, маркетинг и промоционални инициативи и инструменти, обучение и консултации:
• Разработване и прилагане на стратегии / планове за действие за устойчив туризъм на общи туристически дестинации, базирани на иновативни концепции услуги по отношение на физическо, историческо и културно наследство на трансграничния регион;
• Маркетинг и реклама, организиране и участие на общи туристически дестинации, панаири и свързаните с тях публични дейности (т.е. изложения, конференции, семинари, кръгли маси, презентации, обмен на добри практики) и др .;
• Създаване на многоезични онлайн туристически платформи и визуализация на местна марка / сек (3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформи) и други иновативни инструменти;
• Обучение и консултантска подкрепа за туристическите организации да подобрят своите продукти, услуги, изпълнение и умения за персонала;
• Развитие и насърчаване на алтернативни форми на туризъм, напр "Гурме", "Еко", "SPA", "селски" и др .;
• Създаване на мрежи от знания за туристически иновации в граничната зона.

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Съвместни мрежи и повишаване на осведомеността събития:
• Организиране на научни форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - фестивали, изложби, представления и други;
• Разяснителни кампании и инициативи за местно развитие на ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство за свързаните с целеви групи.
• Организиране на научни/мрежови форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - обучения, обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, он-лайн форуми, конференции, семинари, кръгли маси, презентации;
• Съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с отпадъците в морските води, редукция (например почистване на плаж или риболов, за постилане), както и повишаване на осведомеността.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПИК, Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, Краен срок: 04.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

ПРОЦЕДУРА:          

pdfПодкрепа за внедряване на иновации в предприятията

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

 04.04.2016 г., 19:00 часа

ОПИК, Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия, Краен срок: 05.05.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

05.05.2016 г., 19:00 часа

ОПИК, Подобряване на производствения капацитет в МСП, Краен срок: 09.11.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодобряване на производствения капацитет в МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

 • 08 юли 2015 г. - ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
 • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства;
 • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

ОПИК, Разработване на продуктови и производствени иновации, Краен срок: 26.09.2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА:
Разработване на продуктови и производствени иновации

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

КРАЕН СРОК: 26.09.2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 68 454 050 лв./ 35 млн.евро

Интензитет на съфинансиране от ЕС: 25 - 70%

Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Размер на БФП за проект (в лв.):
Минимален 100 000 лв. - Максимален 1 000 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейското икономическо пространство, вкл. в партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, София Тех Парк

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за услуги;
• Оперативни разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

ОПИК, Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории, Индикативен срок: 2018 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА:
pdfСъздаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 9 779 150 лв./ 5 млн. евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 25 - 60%
Размер на БФП за проект (в лв.):
Минимален 100 000 лв. - Максимален 1 250 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за СМР.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

ОПОС, Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000, Индикативен срок: 2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

ПРОЦЕДУРА:

Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2017 г.  

ОПРР, Развитие на туристически атракции, Краен срок: 31.12.2023 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Региони в растеж"

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“

ПРОЦЕДУРА:

pdfРазвитие на туристически атракции

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

СРОК:

31.12.2023 г.

ОПРЧР, Активни, Краен срок: 31.08.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет №2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ИМЗ)

Инвестиционен приоритет №3 “Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ)

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

 • 31 август 2015 г., 23:59 ч.

ОПРЧР, Активно включване, Краен срок: 31.10.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетни оси 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

31.10.2016 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%
Размер на БФП за проект: 80 000 - 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Кандидатможе да бъде:
• Община или район на община;
• Доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване.

Партньор на кандидатаможе да бъде:
• Община или район на община;
• Доставчик на социални услуги;
• Работодател;
• Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
• Обучителна институция и организация;
• Център за информация и професионално ориентиране;
• Неправителствена организация.
* В случаите, в които по проекта е предвидена дейност „Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове и/или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца“ по Компонент 1 и кандидатът не изпълнява роля на работодател по проекта, партньорството с РАБОТОДАТЕЛ е задължително.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

• Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
• Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
• Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
• Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително следните дейности:
• Дейности/разходи за организация и управление на проекта;
• и Дейности/разходи по информиране и публичност.

Допустими дейности по Компонент 1

Дейностите по Компонент 1 са насочени към всички изброени лица от целевата група (икономически неактивни лица; хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск).
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.

2.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания.

3. Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/.

4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.

5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“.

6. Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца.

7. Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания.
*Тази дейност е допустима единствено в случай, че работодателят предвижда да наеме лица с увреждания и поеме ангажимент за това.

8. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности по Компонент 2

1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги.

3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.

Във връзка с реализиране на дейности 1, 2 и 3 и с оглед реализиране на интегриран и комплексен подход и като част от дейностите по проекта, чрез безвъзмездната финансова помощ могат да бъдат финансирани действащи и/или новосъздадени:
иновативни социални услуги, интегрирани и/или услуги, дефинирани в ППЗСП:

Предоставяне на социални услуги в общността и съгласно дефинициите им в ППЗСП

 • Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция; 
 • Социален асистент; 
 • Личен асистент ;

Създаване и функциониране на иновативни форми на социални услуги в общността, които допринасят за постигане целите на операцията и са насочени към:

 • предоставяне на почасови услуги за деца в риск;
 • предоставяне на почасови услуги за лица с увреждания, вкл. и деца с увреждания.

 Интегрирани здравно – социални услуги:

 • Обучения и индивидуална подкрепа на уязвимите групи и на членове на семейства, които се грижат за зависим член на семейството - разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда.
 • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевата група, според тяхната индивидуална потребност - консултиране, медицинска, социална, образователна и психологическа подкрепа с цел подобряване на достъпа до пазара на труда.

4. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.

5. Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане, когато е приложимо.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Разходи за персонал;
2. Разходи за материали;
3. Разходи за материални активи;
4. Разходи за нематериални активи;
5. Разходи за услуги;
6. Разходи за строително монтажни работи – до 10% от общите допустими разходи;
7. Непреки разходи - до 10% от общите допустими разходи.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
7. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции; разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
8. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
9. разходи за закупуване на МПС закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях).

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Икономически неактивни лица
2. Хора с увреждания и техните семейства;
3. Семейства с деца с увреждания;
4. Деца и възрастни в риск.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г.

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти ще бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2018 Г.

biznes

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия могат да финансират инициативи като закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и внедряване на иновации, развитие на предприемачество, подобряване на управления капацитет, включително чрез внедряване на системи за управление, обучения, квалификация и преквалификация на персонала.

Изключителен интерес у бизнеса предизвикват възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

През настоящия програмен период ОПИК ще подкрепя дейности за развитие на предприемачеството, експортния и производствен потенциал, вкл. технологично развитие и иновации и подобряване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията. Програмата е насочена и към развитие на зелена и ефективна икономика и развитие на енергийните технологии и енергийната ефективност.

В пряка връзка с подледната е и възможност, предоставена от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., която ще подпомага изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците.

Възможности за развитие на бизнеса предоставя и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ОПРЧР 2014-2020 ще осигури средства за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, както и средства за развитие на транснационално сътрудничество.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.предлага множество възможности за получаване на безвъзмездни финансови средства, от една страна от земеделски производители и техни обединения, но и от други желаещи да развиват неземеделска дейност в селските райони.

За периода 2014-2020 г. програмата си поставя като приоритет стимулирането на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор, както и повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаването на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Безвъзмездна финансова помощ ще бъде получавана и за дейности, свързани с насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата, а също и за дейности по възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство.

ПРСР е насочена също към насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор.

Накрая, но не и по важност, ПРСР ще подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

Програмата за морско дело и рибарство финансира инвестиции на предприятия е сектора на аквакулурите.

Подробна информация за възможностите пред бизнеса е представена в таблицата по-долу, както и в раздел „Покани за кандидатстване" - Предстоящи или Отворени.

 

Наименование на процедурата

Програма

Индикативен срок

1 Стимулиране внедряването на иновации в предприятията ОПИК   декември - февруари 2019 г.
2 Развитие на иновационни клъстери ОПИК септември - ноември 2018 г.
3 Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ ОПИК април - юни 2018 г.
4 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите ОПИК Краен срок: 23.04.2018 г.
5 Насърчаване на предприемачеството ОПИК март - юни 2018 г.

6

Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците  ОПОС 06.2018 г. - 12.2018 г. 

7

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
ПРСР април - юни 2018 г.

8

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 16.05.2018 г. 17:30 ч.

9

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"  ПРСР 14.06.2018 г. 17:30 ч.

10

Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности ПРСР 2019 г.

11

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР април - юни 2018 г.
12 Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ ПРСР март - юни 2018 г.
13 Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход ПМДР март - юни 2018 г.
14 Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности ПМДР юни - септември 2018 г.
15 Мярка 2.1. Иновации ПМДР септември - декември 2018 г.
16 Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти“ ПМДР март - юни 2018 г.
17 Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор Сектор „Рециркулационни системи и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства” ПМДР септември - декември 2018 г.

ПРСР, Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, Срок: 04-07.2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на земеделието и храните

СРОК:

Април - юли 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансовата помощ е в размер на50%от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лице включващи над 10 ЗП и/или групи/организации финансовата помощ се увеличава с 20%;
 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15%.
 • Максималното комбинирано подпомаганеза проект на индивидуален бенефициент е не повече от70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минималният размерна допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 • Максималният размерна допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.
 • Максималният размерна допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.
 • Максималният размерна допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Земеделски производители (физически и юридически лица);
 • Групи на производители.

ОПИСАНИЕ:

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималниятстандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Стандартен производствен обем (СПО)

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена "стандартен производствен обем". Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период.

През програмния период 2014-2020, стопанствата ще се делят на две групи: 1) стопанства със СПО от 2000 до 7999 евро и 2) стопанства със СПО над 8000 евро. Целта на това разделение е по-малките стопанства да кандидатстват при облекчени условия и при гарантирани бюджети по новата Програма за развитие на селските райони.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

 • проекти представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1. и 6.3. от ПРСР 2014-2020, които не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
 • кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично - маслени и медицински култури”.
 • проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти;
 • проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда;
 • проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и/или инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите;
 • проекти за инвестиции в иновации в стопанствата;
 • кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
 • проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;
 • проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

ПРСР, Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, Краен срок: 16.05.2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на земеделието и храните

КРАЕН СРОК:

16.05.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер:

 • 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия,

 • а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І е не повече от 200 000 евро на проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;

 • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия .

2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по - малък от 8 000 евро;

 ОПИСАНИЕ:

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Вид на подкрепата

Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет;

10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от мярка 123, мярка 4.2. няма да финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове). През настоящия програмен период тези дейности ще се финансира по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;

• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;

• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

• Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За постигане балансирано разпределие на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

 Стандартен производствен обем (СПО)

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена "стандартен производствен обем". Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период.

През програмния период 2014-2020, стопанствата ще се делят на две групи: 1) стопанства със СПО от 2000 до 7999 евро и 2) стопанства със СПО над 8000 евро. Целта на това разделение е по-малките стопанства да кандидатстват при облекчени условия и при гарантирани бюджети по новата Програма за развитие на селските райони.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

ПРСР, Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности, Индикативен срок: 2019 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2019 г. 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Максимална БФП под формата на фиксирано плащане - 25 000 евро. Две плащания: първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в размер на 10 000 евро при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

*Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

ЦЕЛ НА ПОДМЯРКАТА:

Развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони.

Разходите трябва да са в съответствие с бизнес плана и могат да включват:

1. Изграждане, придобиване, включително чрез отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите по буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

5. Текущи разходи.

Най-малко 30% от разходите в бизнес плана са предвидени за разходи от т. 1. до т. 4.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ПРСР, Подмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства, Срок: 04.07.- 12.08.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

СРОК:

04.07. - 12.08.2016 г.    

ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Краен срок: 09, 13 и 16.07.2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

КРАЙНИ СРОКОВЕ:

 • 09.07.2018 г. - улици;
 • 13.07.2018 г. - училища;
 • 13.07.2018 г. - детски градини;
 • 13.07.2018 г. - физкултурни салони на училища;
 • 13.07.2018 г. - спорт;
 • 13.07.2018 г. - обществени площи;
 • 16.07.2018 г. - енергийна ефективност.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Общини в селските райони за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот;
 • ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти.

Дейностите трябва:

-          да се изпълняват на територията на селските райони на РБ;

-          да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;

-          предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие да са съгласувани и с нея;

-          да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС;

-          да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;

-          да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);

-          ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки;

-          да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до социално–икономическо развитие на селският район; да съдържат аргументация за устойчивостта на дейността.

Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната услуга е включена в обхвата на чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСП.

Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР. Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

Дейностите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения (ВСС) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони и дейности за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (КМ) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони са допустими ако съответстват на Плановете за управление на речните басейни. Дейностите за изграждане и/или реконструкция на ВСС са допустими само на територията на общини с консолидирани ВиК оператори. Проектни предложения и инвестиционния проект, подадени от общини и включващи дейности за изграждане и/или реконструкция на ВСС следва да са съгласувани със съответния консолидиран ВиК оператор. Общините трябва да включват ВиК оператор във всеки важен етап от строителството. ВиК оператора ще извършва мониторинг на проектите, по които бенефициент  са общините.

Дейностите за доизграждане без ново строителство на КМ (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони са допустими след като бъдат определени конкретните нужди в регионалните ПИП и  ако е налице висока степен на изграденост на КМ (между 90% и 100%) и/или отпадъчните води се заустват във водно тяло, определено за питейно-битово водоснабдяване или санитарно-охранителна зона или е осигурено пречистване на отпадъчните води; имат необходимите разрешителни по ЗВ и/или за ползване на водния обект за заустване на отпадъчните води и се постигат целите, поставени в разрешението за заустване. Дейностите за доизграждане на КМ са допустими ако е предвидено след доизграждането и тя да бъде свързана към съществуващата КМ.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Критериите за подбор ще бъдат определяни и прилагани по типове инвестиции, както следва:

1. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък);
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

2. За инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони приоритет ще бъде даван на:

 • Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на питейната вода;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
 • Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

3. За инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

4. За инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца;
 • Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;
 •  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

5. За инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност приоритет ще бъде даван на:

 • Инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

6. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура в Северозападен район;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
 •  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

7. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта;
 • Инфраструктура в Северозападен район.

8. За инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.